Allegro programy podpory

Software Enova patøí do tøídy ERP (Enterprise Resource Planning, tj. Programù podporujících øízení znaèkových a podnikových zdrojù. Jejím producentem je Soneta Sp. z o.o. Tato aplikace je vytvoøena v modulární tvorbì. V¹ichni jsou zodpovìdní za jinou oblast èinností spoleènosti (fakturace, mzdy, øízení lidských zdrojù, úèetnictví, prodej, sklad, vymáhání pohledávek atd.. Tento software mù¾ete získat od autorizovaného partnera, enova krakov.

Program Enova je mimoøádnì úèinný. Funguje dobøe se specializovaným softwarem a originálními operaèními systémy. Je urèen pro nízké a støední firmy pùsobící v opaèných odvìtvích. Jeho obsluha je obzvlá¹tì praktická díky jasnému grafickému rozhraní. Dodateèné a ú¾asné ¹kolení z jeho slu¾eb není zapotøebí.Software Enova vám dává pøíle¾itost praktikovat. je estetickým a silným øe¹ením. V pøípadì jakýchkoli problémù se slu¾bou mù¾ete kontaktovat výrobce nebo autorizovaného zástupce, který pøijme v¹echny otázky. Licence navíc poskytuje klientovi pøístup k "vá¾né telefonní lince" s lékaøi (5 dní v týdnu.Program Enova pùsobí na domácím trhu od roku 2002 a v souèasné dobì získal dùvìru pøibli¾nì 6 500 organizací a podnikù. Dále byl ocenìn Innovation of the Year 2011 a Grand Prix CRM 2007.Tento systém se pøizpùsobuje èasùm zále¾itosti specifické instituce. Jeho roz¹íøení nechce zmìnit, migraèní pøíle¾itosti a základní komunikaci. Enova obchody specifikované po celou dobu provozu spoleènosti. Výmìna závisí pouze na jednotlivých prvcích programu.Soneta vytvoøila speciální verzi softwaru pro daòové poradenství a úèetní kanceláøe. Díky tomu je mo¾né obsluhovat mu¾e v úèetnictví na základì jednorázových a obchodních knih.