Auto textu studenych

V Polsku je v Polsku nesèetné mno¾ství velkoobchodníkù s masem, které se zabývají výrobou a prodejem tradièních masných výrobkù. Velkoobchodníci s masem mají chlazená vozidla, která dává èerstvé produkty na urèité místo v zemi. Maso, jinými slovy skeletální muskuloskeletální, vhodné pro ¾ivoèi¹nou spotøebu, spolu s pøilehlými tkánìmi a nìkterými vnitøními orgány. Obvykle jsou mrtvá tìla zástupcù rùzných druhù savcù a ptákù pora¾ených na konci spotøeby v dùsledku chovu nebo hledání v pøirozené skupinì obvykle vybírána jako maso.

Maso je zøídkakdy konzumováno syrové, tj. Bezprostøednì po usmrcení zvíøete, ale je obvykle pou¾íváno tepelnì: vaøené, sma¾ené, peèené nebo dusené. Velké maso nabízí ¹irokou ¹kálu produktù, zejména z vepøového, hovìzího a drùbe¾ího masa. Nutrièní specialisté rozli¹ují mezi bílým a èerveným masem, ale toto dìlení se nikdy nesluèuje s barvami, ale je zamìøeno na koncentraci myoglobinu ve svalových vláknech. Bílé maso je kuøecí, krùtí, králièí, telecí a p¹trosí, s èerveným masem jako hovìzí, vepøové, koòské, skopové, zvìøinové, kozí, kachní a husí maso.

Navrhované masné výrobky velkoobchodníkù ¾ivoèi¹ného pùvodu z bílého masa, má ménì tuku, ménì cholesterolu, který je ve stejné dobì, její¾ pøebytek se v lidském tìle zpùsobí, ateroskleróza, ischemická choroba srdeèní nebo dokonce infarkt. Maso je bezpochyby nejlep¹í s vysokým obsahem bílkovin a má v¹echny potøebné esenciální aminokyseliny pro tìlo. Pùvodcù produkty odvozené ze skladu tìla jsou také výborným zdrojem ¾eleza v potravì èasto, co¾ je velice stravitelné ne¾ v¹echno ¾elezo rostlinného pùvodu.