Bezpeenostni poedpisy pro elektricka zaoizeni

Stále èastìji øe¹it událost v oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví je tì¾ba ATEX prach se odsávání prachu v souladu s doporuèením ATEX (z anglického atmosféøe ohro¾ené výbuchem. & Nbsp; Smìrnice ATEX je právní pøedpis Evropské unie, vyhla¹ování standardù, které musí být provedeny produkty umístìny v oblastech, nebezpeèné, vystavena pøedev¹ím pro výbuchy.

V souèasné dobì by jakékoli koneèné zaøízení v zemi Evropské unie mìlo být v souladu s radou ATEX. Za prvé, spoleènost ATEX ukládá typ pou¾itých materiálù a pou¾itou konstrukci. Pøístroje implementující tuto radu jsou oznaèeny symbolem CE. Je zodpovìdností výrobce klasifikovat rizika a oznaèovat daný výrobek. Sbìraèe prachu jsou zaøízení, která jsou v tomto odvìtví ¹iroce vyu¾ívána. Pou¾ívají se hlavnì k èi¹tìní jemných prachových èástic. Mimo jiné se pou¾ívají pøi kovoobrábìní pro brou¹ení, dokonèování odlitkù, brou¹ení, le¹tìní. Sbìraèe prachu se pou¾ívají pøi zpracování døeva, konkrétnì pøi tì¾bì prachu a pøi manipulaci s prá¹kovými materiály, zejména chemickými prá¹ky. Existuje celá procedura pro posouzení kompatibility úèinkù v souvislosti s bezpeèností výbuchu. Toto hodnocení obvykle provádí nezávislý oznámený subjekt. V dobì tohoto posuzování shody je vytvoøena ve¹kerá technická dokumentace, která obsahuje seznam smìrnic, se kterými je pøístroj vhodný, seznam dokumentù, které byly vzaty v úvahu pøi provozu zaøízení. Do dokumentace o vínì by mìly být zahrnuty také následující údaje: skupina a kategorie zaøízení, maximální povrchová teplota zaøízení, pou¾itá ochrana proti výbuchu. ATEX by mìl být pøizpùsoben po¾adavkùm specifické spoleènosti a dostat se do síly svých finanèních a logistických a lidských zdrojù. Náklady na uplatòování smìrnice ATEX jsou relativnì nízké ve srovnání s hrozbami, které pøedstavují výbuchy.