Bizuu 2017 modni poehlidka

V sobotu se uskuteènila výstava nejnovìj¹í kolekce místního výrobce odìvù. Akce pøilákala velké mno¾ství divákù, kteøí chtìli zkontrolovat, co designéøi pøipravili na vegetaèní období. Mezi diváky jsme mohli vidìt i nìkolik osobností, novináøù a politikù.Pøehlídka byla vylep¹ena v nejbli¾¹ím detailu a v¹e probìhlo bez jakýchkoliv pøeká¾ek. Mohli bychom obdivovat modely pøedstavující nádherné, letní, ruènì vyrobené obleèení. V jejich provozu byly pou¾ity pouze domácí a jemné tkaniny s vhodnými barevnými barvami, vèetnì bavlny, lnu a hedvábí. Na¹i reportéøi mìli rádi vzdu¹né, barevné maxi suknì vyrobené v háèkování. Mezi nimi vzru¹ení vzbudila krajka, romantické ¹aty a halenka s volánky a vy¹ívanými bikinami. Pro nejnovìj¹í obleèení navrhovali návrháøi dámám, mimo jiné, pletené klobouky s vhodnými kruhovými objezdy, zdobené krajkou a barevnými kvìty.Po pøedstavení se konala aukce krásných svatebních ¹atù, které byly vyrobeny pøedev¹ím pro èerstvý obøad. ©aty byly dány osobì, která by chtìla zùstat anonymní. Navíc bylo vydra¾eno jen málo obleèení z poslední kolekce. Pøíjmy z tohoto prodeje budou zaznamenány jako rodinný dùm. Je tøeba zdùraznit, ¾e spoleènost ochotnì podporuje rùzné dobré a charitativní akce. Jeho majitel se opakovanì vrátil do na¹ich aukcí na na¹ich dra¾bách a jednou pøedmìtem aukce byla i náv¹tìva nìkteré z továren.Zástupce spoleènosti nám øekl, ¾e poslední kolekce pøijde do domovù na zaèátku kvìtna. Kromì toho oznámil, ¾e název zva¾uje zalo¾ení poèítaèového obchodu, ve kterém by byly reverzní sbírky zøejmé ne¾ ve stacionárních souborech.Va¹e vlastní odìvní firma je jedním z nejlep¹ích výrobcù odìvù. Existuje celá øada továren v celém regionu. Zamìstnává nìkolik tisíc lidí, a to pøedev¹ím tìch nejzajímavìj¹ích krejèích, krajèíøù a návrháøù. Toto jméno vytváøí sbírky ve spolupráci s obyèejnými polskými designéry. Tyto sbírky jsou samozøejmì ¹iroce oceòovány, ¾e pøed spu¹tìním obchodu jsou pøipraveny stavìt v kilometrech dlouhých frontách od individuálního rána. Tyto sbírky jdou ten den.Výsledky souèasné spoleènosti se po mnoho let zabývají obrovským nasazením u¾ivatelù, a to jak v tuzemsku, tak iv zahranièí. Kdy¾ se o ní pí¹e, neuvádí ¾ádnou zmínku o mnoha odmìnách, které získala, a které obsahují, ¾e výsledky jsou nejvy¹¹í tøídy.

Podívejte se na vlastní sklad: Haccp jednorázové obleèení