C kolni nakupy

V dne¹ní dobì stále kupujeme dobré jídlo. Na¹e chladnièky jsou pøeplnìné a obchody se ohýbají pod tisícovkou výrobkù. Pro velkou èást jídla, které kupujeme, mù¾ete vidìt zejména pøed svatby a v¹emi volny od práce. Poté nakupujeme spoustu produktù, z nich¾ pravá èást pravdìpodobnì nevyu¾ije v ko¹i. Pøi nákupu jídla stojí za to zvá¾it, co skuteènì potøebujeme. Kdy¾ kupujeme jídlo pro zásoby, zpùsobujeme, ¾e jídlo kazí, a tudí¾ bohu¾el sbírá a vypou¹tí vìcné jídlo stále èastìji.

Stojí za to zva¾ovat více ne¾ to, co potøebujeme. Správný typ pøipravuje nákupní seznam. Díky tomuto seznamu dosáhneme toho, co je pro daný èas potøebné. Existuje jedna dùle¾itá slo¾ka, kterou musíme udr¾et - nekupujeme nic víc. I kdy¾ v tomto poøadí nebudeme kupovat zbyteèné vìci, které se stanou na¹imi obchody. Pokud se nemù¾eme zastavit kupováním více, stojí za to vìdìt, kdy jsme schopni prodlou¾it trvanlivost èlánkù. Nejdùle¾itìj¹ím a nejrozsáhlej¹ím zpùsobem je umístit potraviny po nakupování pøímo do chladnièky (v úspìchu produktù, které chtìjí udr¾ovat ve ¹patných teplotách nebo v skøíòce (u produktù, které chtìjí ztmavnout a suché místo. Jednoduchým opatøením je vakuový obalový film. Díky tomu mù¾eme prodlou¾it datum vypr¹ení platnosti. Vakuovì balené výrobky se tak neschvalí, zùstávají zdravìj¹í déle a sledují svou vý¾ivnou výhodu. Tak¾e je vhodné koupit speciální vakuové obalové fólie s nejbli¾¹í pøíle¾itostí. Nepøedstavuje souèasný pravý obìh a urèitì ji vyu¾ijeme pro dlouhodobé a systematické u¾ití pøi skladování dal¹ích potravin.