Chyba registraeni pokladny 99

Povinnosti, které pøicházejí na dr¾itele pokladen, zahrnují nejen èinnosti související s jejich nákupem a fiscalizací. Naopak se týkají zejména pozdìj¹ího období, ve kterém pou¾íváme zvlá¹tní pokladnu. Co tedy dodr¾uje své vlastní povinnosti?

Co nám øíkají daòové zákony ve smìru, ¾e budeme pou¾ívat i registraèní pokladny?

1. Pøíjmy, pøíjmy.

První vìc je placení pøíjmù. Sly¹eli jste o tom, jak kupující získávají pøíjmy od prodejcù. Ne takové události? Potvrzení je skuteènost, ¾e daò splatná daòovému úøadu byla formulována v úèetnictví obchodníka. Nedostatek potvrzení se mù¾e týkat posledního, který tato daò nebyla zohlednìna. Jsme tu proto, abychom vybudovali lék na typ daòového a konkurenèního nepoctivosti.

2. Denní fiskální zpráva.

Denní fiskální zpráva je druhou povinností podnikatele. Po skonèení ka¾dého dne (ale i pøed zapoèetím obchodu na druhý den je podnikatel povinen vypracovat zprávu. V ní bude mít danou daòovou hodnotu, kterou podnikatel zaplatí daòovému úøadu, který je typický pro jeho vlastní kanceláø. Simple? Nezapomeòte, ¾e tato zpráva je po¾adována v pøípadì fiskální kontroly.

3. Mìsíèní fiskální zpráva.

Podobnì, kdy¾ úspìch denní zprávy vy¾aduje podobnou mìsíèní zprávu. Smyslem samozøejmì je vzít v úvahu hodnotu celé danì, kterou musíme poskytnout za celý mìsíc. Jak bychom mìli udìlat tuto zprávu? Z tohoto dùvodu je problém pomìrnì jednoduchý. Mìsíèní fiskální zpráva musí být sestavena do dne v mìsíci, ve kterém pracuje.

4. Pokladna.

Majetek z fiskálních penì¾ních bonusù je rovnì¾ spojen s povinností zadávat zápisy do práce pokladny. Je dùle¾ité, aby tyto zápisy i ka¾dá kniha byla chránìna v poli v bezprostøední blízkosti pokladen. Tyto texty budou samozøejmì kontrolovány pøi provádìní fiskálního auditu u podnikatele daòovým úøadem.

Shrnutí: & nbsp; Pokladny mají mnoho povinností. Setkáním s nimi v¹ak máme záruku, ¾e budeme pracovat legálnì. Mù¾eme to snadno prokázat pøi provádìní rùzných daòových kontrol provádìných daòovým úøadem.