Definice dokumentace

Nutnost vypracování podrobné dokumentace týkající se nebezpeèí výbuchu spoèívá na bedrech podnikatelù, kteøí provozují, skladují nebo skladují zbo¾í, které by mohlo zpùsobit výbuch. Nejsou to jen plyny a kapalná paliva, která jsou obvykle spojena s takovou hrozbou. Jedna ze skupin zbo¾í zahrnuje také tzv pevné látky s vysokým stupnìm rozpadu. Takové èástice se mohou snadno vznítit, kdy¾ jsou vystaveny vysokým teplotám. Proto jen krok k mo¾nému výbuchu.

Rozhodné právoÚvodní analýza rizik musí být provedena na základì aktuálnì platných právních aktù. V tomto pøípadì jde pøedev¹ím o naøízení ministra role o minimálních po¾adavcích na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci ve smyslu, v nìm¾ existuje mo¾nost výbuchu. Ze série je zpùsob vedení pøíslu¹né dokumentace, vyplývající z vý¹e uvedené analýzy, uveden v zákonì ministra soukromých vìcí a úøadù v podstatì v oblasti po¾ární ochrany staveb. Tato dvì fakta jsou klíèová ustanovení v tvorech souvisejících s ochranou pøed výbuchem. Pravidla ochrany zdraví a bezpeènosti na pracovi¹ti, na kterých se tato rizika uvádìjí, musí být vyladìna na doporuèení tìchto pøedpisù.

Kdo by mìl provést analýzu?Analýza rizika výbuchu by mìla být realizována profesionální spoleèností, která má dobrou kvalifikaci. Bude provádìt hodnocení budovy a prezentovat její kvalitu na základì souèasného právního stavu, porovnávat status s dokumentací ji¾ existující v mo¾nostech zaøízení. Teprve pak mù¾ete mít záruku, ¾e celý postup bude proveden spoleènì s pøíslu¹nými pøedpisy a texty budou vytvoøeny správnì.