Definice odsavani prachu

Systém shroma¾ïování prachu se pou¾ívá v prùmyslových odvìtvích, které se zabývají mimo jiné kovoobrábìní, zpracování døeva, energetiky, potravináøského a farmaceutického prùmyslu a v procesech, kde je nutné nalévat sypké materiály. Pohyblivé èástice malé velikosti pøedstavují hrozbu pro stroje a pro lidské zdraví (nìkteré z nich vytváøejí toxické úèinky, co¾ je dùvodem, proè je efektivní sbìr prachu dùle¾itým faktorem v zaøízení spoleènosti, proto¾e ovlivòují výkon prostøednictvím ochrany zdraví, ochrany ¾ivotního prostøedí a zvy¹ování bezpeènosti práce.

Systém sbìru prachu by mìl být umístìn v blízkosti zdrojù zneèi¹tìní. Samonosné rameny, stírací li¹ty, digestoøe, prùmyslové vysavaèe by nemìly být pouze prachem vytváøeným v prùbìhu prùmyslových procesù, ale také by se mìly obrátit jejich pøenos a opìtovné zvedání.

Prvky systému odstraòování prachu:

První cyklón - typ zaøízení, ve kterém se plyn vrátí na èi¹tìní pevných èástic pùsobením odstøedivé síly (víøivém pohybu na vzduchu v separátoru zpùsobuje obru¹ování èástic na stìny zaøízení, ztrácejí kinetickou energii a následnì podrobení gravitaèní zákon

2. Filtry - umístìné ve víku se standardním nerezovým filtrem, vybavené plánem na úpravu stlaèeného vzduchu umístìným ve dveøích a ventilátorem, jsou k dispozici filtry s vaky nebo filtraèními kapsami.

Mimoøádnì dùle¾itá vìc v pra¹ných organismech je jejich tìsnost - ka¾dá mezera v dùsledku eroze bude roz¹íøena, povede k úniku systému a hrozbì. Dal¹ím trvanlivým prvkem ve stavebnictví je trvanlivost materiálù, ze kterých jsou zaøízení vyrobena - abrazivní èástice, které se otírají proti boèním povrchùm, obsahují jejich odìru. Zaøízení na odsávání prachu nesmí vést k elektrostatickým nábojùm. Mù¾e to zpùsobit výbuch.