Diskova diagnostika

Kolposkopická diagnostika je zalo¾ena na interpretaci epiteliální povrchové architektury a vaskulárního obrazu. Prakticky nepostøehnutelné detaily cervikální epiteliální oblasti, které jsou èasto specifickou diagnózou, jsou velikosti poèítané ve zlomcích milimetru a vaskulární formát viditelný v epiteliální sféøe je rádové velikosti mikronù.

Pøi kontaktu se souèasným i nejlep¹ím fotoaparátem, který posílá obraz do zcela zaostøeného tvaru, není nadìje na takové detaily. Co je dùle¾ité, rozmanitost barev èervené a bílé barvy nalezené v jednoduchém obrazu tohoto skvìlého prostøedí je dobrým poznáním. Nane¹tìstí existují dosavadní mo¾nosti pou¾ití nejlep¹ích video zpráv. Obrovské zvraty kolposkopického obrazu a specifické prostøedí, v nìm¾ jsme nuceni vidìt obraz, neumo¾òují pou¾ívání zaøízení, které dobøe fungují v následujících oblastech medicíny. V dùsledku nepøístupnosti je pou¾ívání nástrojù velmi komplikované. V systému s posledním, dokonce i lékaøem, který má zku¹enosti s pou¾íváním kolposkopu, v rozsáhlých pøíkladech není ¾ádná ¹ance na spolehlivou diagnózu a musí být zalo¾ena na poznání a osobní pøedpoklady.Kolposkopy optický vybaven také tunelové vidìní jsou nejlep¹ím øe¹ením pro kolposkopisty, dùvodem optického systému je schopnost pozorovat, co¾ umo¾òuje pøesné diagnostickou interpretaci sledované oblasti, a vysílal na obrazu na obrazovce lze také sledovat pacienta nebo studentem nebo trainee lékaøe.V dne¹ní dobì efektivní, ale u¾ Kolposkop pou¾ity k uspokojení po¾adovaných standardù kvality pro oba kabinety, a kdy mù¾e být veøejná nemocnice poøídit za pár tisíc, a vybaví ho do tunelové vidìní mohou být uspoøádány v kterékoli fázi ve vý¹i oscilující kolem pìti tisíc. V pøípadì potøeby je mo¾né vynalo¾it pøíli¹ málo penìz, obnovit staré, opotøebované kolposkopy a následnì fungovat jako ostatní. Colposcope z dobré události, mù¾ete získat za polovinu ceny, kterou by museli ztratit, aby si koupili hodnì neúèinného a nepøesného videozáznamu.