Ditsky psycholog odnese prye

Pokud opakujeme, ¾e dítì kvùli jeho vìku nepotøebuje psychologickou podporu, pak existujeme v ¹iroké chybì. Je naprosto ¹patnì, ¾e psychologické problémy se objevují u èlovìka v dospìlosti. My¹lení je stereotypní. Dìti také potøebují podporu k øe¹ení problémù, které jim ka¾dodenní ¾ivot pøedstavuje.

Jako dítì u¾ jde specialistovi, nelékejte ho jako ¹patnou kvalitu. Nesmíme to úplnì vytvoøit. Dítì musí cítit, ¾e existuje prostøednictvím nás, miluje a plnì pøijímá. A konzultace s ním u doktora, který je dìtským psychologem v Krakovì, je jen dùsledkem na¹eho onemocnìní a skuteènosti, ¾e mu pomù¾eme. To, ¾e dítì bude mít pocit, ¾e náv¹tìva mu nezhor¹uje oèi, brzy otevøe spolupráci s psychologem. Je v¹ak nesmírnì dùle¾ité dosáhnout dobrých úèinkù terapie.

Jak mám jít s psychologem s dítìtem? Jakýkoli typ chování, které není v blízkosti imaginace správné, v¹echny poruchy, které definujeme, by mìly být konzultovány s odborníkem. Pokud dítì na modelu má negativní vztahy s bratry a pøáteli ve skupinì nebo se bojí, ¾e ve ¹kole bude chodit do ¹koly, mìli bychom reagovat. Pamatujte si, ¾e takové postupy nejsou normální, ale patologické. Nejen, ¾e dìlají dítì nevhodné, ale také prohlubují svùj du¹evní problém. Nepodceòujte je. Pokusíme se objevit pøíèinu. Rozhodnì není sám, proto¾e to není mo¾né udìlat. Nejsme a¾ na poslední normální predispozici. Ale ano, náv¹tìvou lékaøù.

Pøi výbìru psychologa pro konferenci pro na¹e dítì, v¾dycky hledáme èlovìka, který je dennì ka¾dodenní dobrý a jemný. Atmosféra, kterou psycholog produkuje v blízkém kabinetu, je velkým pøínosem pro setkání. Dítì musí pøedvídat dobøe. Musí najít v psychologovi ¹tít proti negativní lásce a zabírat zku¹enosti bezpeènosti ve svém prostøedí. Musí si stále pamatovat na dojem, ¾e nebude moc øíkat, psycholog bude po svých vlastnostech, ¾e si ho v¹imne.