Domaci bezpeenostni prezentace

https://v-forte.eu/cz/

Bezpeènost je zásadou v obecnì srozumitelném, ka¾dodenním ¾ivotì. Vìnujeme ka¾dodenní pozornost bezpeènosti, ¾ijeme s elektrickými èinnostmi? Samozøejmì ¾e ne. Koneckoncù, ka¾dý den nebì¾íme kolem bytu, ka¾dý den kontrolujeme elektrickou instalaci a konzistenci jejího u¾ívání.

Uzemnìní je èásteènì zodpovìdné za bezpeèné pou¾ívání a správné fungování obecnì srozumitelné elektrické instalace. Co jsou to?Ochranné vodièe jsou procesy, které pou¾ívají pøedmìt, který je elektricky nabitý pùdou a náboj je neutralizován pøi posledním o¹etøení. Ochranné uzemnìní stojí za ochranu proti úrazu elektrickým proudem.Dvì bì¾nì pou¾ívané jsou PE a PEN, tj. PE (ochranný vodiè pou¾ívaný v nových instalacích typu TNS a PEN (ochranný neutrální vodiè u¾iteèný v TNC nebo TNCS instalacích.Nevýhodou systému TNC je, ¾e PEN souèasnì provádí funkci neutrálního a ochranného vodièe. Který neprojevuje nic pøekvapivého, proto¾e tento vodiè existuje v provozu, zatímco v jednoslo¾kových plánech proudí proudem vysokého zatí¾ení a ve tøech fázových systémech je vystaven zatí¾ením vyplývajícím z asymetrie ve vztahu.Bez ohledu na pou¾itý kabel, nejsou ¾ádné vtipy se stylem knih, musíte být opatrní. Skuteèné slovo "elektøina ne¹krtí" se v reálném svìtì neodrá¾í.Nyní, kdy¾ víte, jak se starat o va¹i bezpeènost, stojí za to pøedstavit i to, jaké jsou její vady.Nejèastìj¹ím dùsledkem nedostateèné ochrany zaøízení nebo jeho ¹patné ¾ivotnosti je zásah elektrickým proudem.Vìdìli jste, ¾e tok trendu v lidském tìle s intenzitou pøes 70 let je pova¾ován za vá¾ný pro bytí?Jak mù¾ete zastavit pohyb?V nejtemnìj¹ím pøípadì, dokonce i smrtí, jsou dal¹í úèinky srdeèní zástava, popáleniny, ztráta vìdomí, svalové køeèe nebo èásteèné spálení tkání.