Elektricka instalace po aru co dilat

Znalost oddìlení po¾ární ochrany je prvním zdrojem bezpeènosti. Po¾ár je jedním z nejtì¾¹ích prvkù, nemo¾né si vzpomenout, rychle se opakuje a mìní v¹e, co pøichází k jednotlivým mo¾nostem. Ka¾dý pokoj, ve kterém ¾ijí lidé, musí být dostateènì vybavený hasièskými nástroji, které budou mít úèinnou zbraò v kampani s nepøedvídatelným prvkem.

Spolu s vhodným zaøízením, které vytváøí po¾ár a chrání povrch pøed jeho ¹íøením, by znalost mìla jít. Ka¾dý, kdo se chce cítit v bezpeèí pøed po¾árem, by mìl absolvovat odpovídající ¹kolení. Ne ka¾dý typ po¾áru, proto¾e zhasne se slu¾bami tohoto výrobku. Napøíklad pøi spalování oleje nebo elektrických instalacích nemù¾ete uhasit vodu, která bude pouze plamenem pøivádìt a ohnìm také vyu¾ije hodnì energie. Pøi boji s nìkterými po¾áry je velmi u¾iteèné uhasit párou. Parní hasicí je parní kalení, která je tak úèinná, ale existují urèité omezení. Nízká mìrná hmotnost páry èiní prakticky nemo¾né pou¾ití v reálném prostoru, proto¾e v takových podmínkách pára nesplní své hasicí vlastnosti. Kalení s párou se uká¾e být velmi aktivní v uzavøených bytech malých rozmìrù. Díky pou¾ití technologie poèítání na po¾ádání k potlaèení pøívodu kyslíku a rychlému sní¾ení úrovnì koncentrace se ideálnì pou¾ívá pára k ha¹ení po¾áru kapalin, plynù nebo dokonce elektrických instalací. Základním principem provozu hasicí páry je kompatibilita s teplotou vznícení hoølavé látky. Èím vìt¹í je teplota vznícení hoølavého materiálu, tím výhodnìj¹í je, kdy¾ jde o plameny, pára.