Evidence obratu pro jednotlivce

Provozujeme obchod, ve kterém je obrat evidován pomocí pokladny. Zákazníci velmi èasto chtìjí platit za nakoupené zbo¾í v cizí mìnì, zejména v eurech. Je mo¾né registrovat pokladnu ve vzdálené mìnì?

V kontaktu s umìním. 111 odst. 1 písm. 3a bod 1 zákona o DPH, vedení evidence prostøednictvím registraèních pokladen, poplatníci DPH jsou povinni vytisknout daòový doklad nebo fakturu za ka¾dý prodej a vystavit zákazníkovi vyti¹tìný doklad.

V § 10 odst. 1 písm. 1 bod 14 vyhlá¹ky o technických podmínkách, i kdy¾ v § 8 odst. 1 písm. 1 bod 14 naøízení o registraèní pokladnì, který obsahuje informace, které mají být vybrány na daòovém úètu, musíme nutnì znamenat mìnu, ve které je prodej registrován, pøinejmen¹ím pro celou èástku hrubého prodeje.

Hlavní kritéria a technické podmínky, které musí registraèní pokladny splòovat, jsou v¹ak uvedeny v èlánku 2 naøízení o technických podmínkách.

Proto v podstatì § 14 odst. 1 písm. 1 tohoto naøízení by mìl program pro prodej ve skladu zahrnovat mimo jiné funkce: umo¾nìní daòovému poplatníkovi zmìnit název mìny, ve které je prodej zaznamenán, nebo jeho zkratku, a naprogramovat danou zmìnu pøedem zadáním èasu a èasu zmìny; ulo¾it datum a èas zahájení vedení evidence prodeje ve druhé mìnì ve fiskálním my¹lení a také pøepoèítat souèet hrubého objemu prodeje do jiných mìn, pøièem¾ výsledek pøepoètu podle nákladù a platby by mìl být zahrnut do daòového dokladu s daòovým logem s danými jednotkami ; pøepoèet musí být proveden s citlivostí nejménì ¹est desetinných míst a výsledek pøepoètu musí být zaokrouhlen na dvì desetinná místa.

Znaèky pou¾ívané Bankou Polska slou¾í k oznaèení zkratky názvù cizích mìn.

Proto, pokud má daòový poplatník nápad prodávat zbo¾í do práce spotøebitelù, kteøí platí hodnotu v cizích mìnách, pak musí být zpravidla k dispozici fiskální pokladna vybavená funkcí, která zajistí pøevod mìny.

Z formuláøù, které byly reprodukovány v otázce, lze vyvodit, ¾e cena za zakoupené polo¾ky vytváøí ¾ivot absorbovaný v eurech, a to v dobì, kdy bude hodnota pøípadu prezentována v zlotých. Pøedpisy, které se zabývají DPH, neupravují otázku, na jaký kurz musíme odpovìdìt za pøepoèet zlotého na euro.