Fiskalni kazety youtube

Polská kuchynì se skládá z výhod oproti pokrmùm z masa. Tak¾e zpùsob, jakým vyrábíme hovìzí, vepøové maso a drùbe¾, závisí na tom, zda bude na¹e veèeøe úèinkem nebo neúspìchem.

https://veins-cream.eu/cz/

mytíMaso je tøeba umýt tìsnì pøed pøípravou. Nemù¾ete to vytvoøit, pokud ji budeme vlo¾it do lednièky, proto¾e bìhem mytí pøená¹íme nebezpeèné bakterie na jeho povrch, co¾ mù¾e urychlit proces jeho rozkladu. Po umytí masa mù¾eme dùkladnì umýt ruce. Zároveò stojí za to pøemý¹let o hygienì ve v¹ech polo¾kách (no¾ích, øezacích deskách, s nimi¾ bylo surové maso v kontaktu.

Øezání a výrobaMaso by mìlo být v¾dy rozøezáno po vláknech. Díky tomu bude po provedení toho ¹»avnaté a slabé. Pro øezání masa bychom v¹ak mìli pou¾ívat ostré no¾e. Dobrým systémem je jeho stálé ostøení a oplachování. Díky tomu nebudou øezané kotlety nijak nevzhledné. Je to poslední dùle¾ité, zejména proto, ¾e d¾us se prochází skrz ostré hrany, co¾ zpùsobuje, ¾e maso ztrácí svou ¹»avnatost a chu».

Nejlep¹ím pøístupem je maso døíve marinované. Marináda mù¾e být vyrobena z èesneku, olivového oleje, rozmarýnu nebo jiných bylin a koøení. Aby marináda mohla dobøe absorbovat, stojí za to pøedem vy¹krábat. Mlýnka na maso pak mù¾e být nenahraditelná. Díky tomu tìlo lépe vstøebává marinádu, kterou jsme vyvinuli, bude dokonalej¹í.

Tepelné zpracováníMarinované maso mù¾e být sma¾ené, pra¾ené nebo dusené. Frying a ¹krcení, stojí za to pamatovat, ¾e èím ménì oheò zpùsobíme, tím lépe. Maso se èásteènì upravuje z bílkovin a tuku, co¾ je dùvodem, proè pøíli¹ vysoká a vysoká teplota zpùsobí, ¾e se protáhne stará a lýková. Vyprazdòovat je pøi jednodu¹¹í teplotì zpùsobí, ¾e se roztaví v ústech. Pøi peèení je tøeba zajistit, aby bylo maso v¾dy napájeno tukem. Díky tomu zanechá svou vlastní bohatost a vùni.