Fiskalni novitus nano

Aèkoli potøeba mít v hospodáøských operacích nový pokladní pokladnice vytváøí je¹tì více podnikatelù, je podle souèasných pøedpisù stále mo¾né vyøe¹it souèasný závazek.

Ztráta vìnovaná tomuto øe¹ení mù¾e postihnout pøibli¾nì 100 000 polských daòových poplatníkù. Vzhledem k tomu, 1. bøezna 2015 let povinnost pou¾ívat tyto nástroje se vztahuje mimo jiné na daòové poplatníky poskytující slu¾by v oblasti oprav, kadeønických, kosmetických slu¾eb týkajících se stravování, právní slu¾by, daòové poradenství a lékaøù. A kdo opravdu nechce vzít pokladnu? Mimo jiné se zabývají výjimkami pro pøedmìtné èinnosti. Poplatník podílí na èinnosti osvobodit výbor nemusí psát na pokladnì. Kdo nechce vzpomenout na pokladnu: dodavatelské slu¾by nebo výhody z vysílacích slu¾eb, Internet, slu¾by spojené s zemìdìlství a chovu zvíøat, elektøiny, tepla, plynu, vody, pøírodní kù¾e, slu¾by spojené se sbìrem odpadu, jiného ne¾ nebezpeèný, slu¾by týkající se sbìru nebezpeèného odpadu v kombinaci s èistírny odpadních slu¾by související se zpracováním nebezpeèného odpadu spojené s likvidací radioaktivního odpadu, ¾eleznièní dopravy, veøejných a pøímìstských po¹tovní a kurýrní slu¾by, pomoc jako ubytovací slu¾by nabízené hotely , motely a penziony, telekomunikaèní slu¾by, internetové slu¾by, fyzické slu¾by a poji¹tìní, pronájem a správa nemovitostí, slu¾by spojené s obchodováním v oblasti nemovitostí, notáøské slu¾by vztahující se k udr¾ování poøádku, reklamní slu¾by ministracji veøejnoprávní archivy, èlenské organizace, slu¾by poskytované organizacemi a exteritoriální.

Daòoví poplatníci, kteøí provádìjí vysoce vypsané polo¾ky, mohou také pou¾ít fotografii subjektu-subjektu. Nárok na tuto fotku má prodejní skupina daòových poplatníkù. Pokud obrat z vý¹e uvedených prací vznikl v loòském roce více ne¾ 80% z celkového obratu, daòový poplatník mù¾e mít prospìch ze zpo¾dìní hotovosti z celého prodeje.