Fluoresceneni trubice se snimaeem stmivani

Existuje obrovská mno¾ství zaøízení, která osvìtlují námìstí osvìtlení. Nápoje z takového pøíslu¹enství jsou záøivky, bì¾nì známé jako záøivky. Emise svìtla v nich se poèítá zejména s vyzaøováním elektronù v dobì výboje v plynu a fluorescence, která pøichází do svìtla.

Takové výboje mají význam mezi vyhøívacími elektrony, a zde se odkazujeme na K1 a K2. Bìhem tohoto procesu vzniká ultrafialové záøení, které pro oèi není obtí¾né. Toto záøení padá na fosfor a kdy¾ klesne, zpùsobí to, ¾e se nám objeví fluorescenèní svìtlo. Je tøeba si uvìdomit, ¾e v pøípadì úspì¹nosti záøivek musí být zapálení pøedcházeno zahøíváním elektrod. Proto se nazývá horké zapalování. Navíc, aby se záøivka mohla zapálit, je zapotøebí startér, ¹krticí klapka a kondenzátor.V záøivkách je stroboskopický efekt - tzv. Blikání svìtla. Pøedstavuje zmìny napìtí. Tento ¹patný jev obvykle pøevládá v místech, kde se nìco rychle otáèí, pøíkladem je stroj nebo obrábìcí stroj. V místì prevence tohoto zásahu by mìl být pou¾it systém umístìný ve dvou nebo tøech záøivech a pak by mìl být dodán se zmìnìnými posuny v èase.Tradièní záøivky poskytují mnoho výhod. Vyu¾ívají pøedev¹ím mnohem ménì energie a získávání takových svítilen je ji¾ velmi dùle¾ité, zvlá¹tì pokud bude svítit ve vnitøku po del¹í dobu - je známo, ¾e to není vylouèeno. Fluorescenèní lampa vyu¾ívá a¾ pìtkrát ménì energie ne¾ prùmìrná ¾árovka.Doba trvání záøivky závisí samozøejmì na období údr¾by. Pravdìpodobnì to ale poskytuje znaènou èást èasu, pouze kdy¾ jej stále nezapínáme a nevypínáme.Záøivky produkují mnohem ménì svìtla, a proto je èiní ekologiètìj¹ími. Kromì toho jsou ¹iroce dostupné záøivky. Je dùle¾ité zakoupit je témìø ve v¹ech obchodech. Oni nejsou o moc dra¾¹í ne¾ staré záøivky, co¾ je jejich hlavní nevýhoda.