Koleni zamistnancu ghp

©kolení je vybráno tak, aby vám umo¾nilo získat, doplnit nebo zlep¹it odborné znalosti a profily nezbytné pro výkon dané vìci. ©kolení zamìstnancù jsou obvykle kursy kameramana, s relativnì nízkou náv¹tìvností, proto¾e se jich úèastní asi tøicet lidí. Existuje poslední poèet úèastníkù, kteøí se automaticky vrátí k principu velikosti ¹kolní tøídy a toto sdru¾ení nemá smysl. ©kolení zamìstnancù je také formou vzdìlávání, i kdy¾ není urèeno dìtem a mladým lidem, ale odpovìdným osobám. Doporuèuje se nìkolik tréninkových metod v závislosti na hodnotì kategorizace:

Otevøená ¹kolení - jsou dostupná prakticky v¹em zúèastnìným stranám, zatímco pøíspìvek je dodateèný, aèkoli podnikatelé mohou svým zamìstnancùm poskytnout také ¹kolení pro zamìstnance a zároveò pokrývat náklady na úèast. Polská agentura pro rozvoj podnikání (PARP v souèasné dobì realizuje sociální kampaò Investice do zamìstnancù, ve které hovoøí o neustálém zlep¹ování kvalifikací zamìstnancù a poskytuje on-line databázi obsahující data pro místo otevøeného vzdìlávání.uzavøené tréninky - jsou organizovány z hlediska potøeb individuálního zadavatele (napø. ¹kolení zamìstnancù od urèité spoleènosti, zájemci jsou o vývoj této metody po¾ádáni jejich vlastníkem, tj. poøadatelem.interní ¹kolení (interní ¹kolení - jsou provádìna s podporou vlastních ¹kolících pracovníkù daného pracovi¹tì;externí ¹kolení - jejich rozvoj je organizátorem, který je pracovi¹tìm, povìøen specializovanými vzdìlávacími spoleènostmi. Tam je takzvaný registr vzdìlávacích spoleèností (tj. neveøejných subjektù poskytujících mimo¹kolní vzdìlávání na základì zvlá¹tních pøedpisù, které vedou ¹kolení pro ¾eny hledající zamìstnání a nezamìstnané vytvoøené z veøejných prostøedkù. Tyto instituce podléhají zápisu do rejstøíku vzdìlávacích spoleèností, které provádìjí Vojvodské úøady práce.