Konsekutivni tlumoeeni ve wikipedii

V oblasti pøekladù je konsekutivní tlumoèení v dne¹ních letech stále populárnìj¹í. Proè? Existuje mnoho dùvodù, proè je pro interpretaci typ velmi oblíbený. Jaké jsou faktory?

Za prvé, mobilita. Pøedstavte si obchodní jednání, bìhem kterého budete cestovat chodbami výstavních sálù, na kterých se stáváte a mluvte o konkrétních objektech nebo øe¹eních. Chcete-li, aby vás cizinci chápali a neznáte jejich jazyk, chcete mít na své stranì tlumoèníka. A v pøípadì konsekutivního tlumoèení to máte.

Za druhé, mo¾nost diskuse. Tato mo¾nost není nabízena simultánním tlumoèením. Pøekladatel uzavøený v kabinì pouze pøekládá obsah, který mluví mluvèí. Konsekutivní tlumoèení umo¾òuje efektivní interakci. Diskuse v¹ak mù¾e probíhat a pøekladatel v tomto pøípadì pøekládá prohlá¹ení v¹ech úèastníkù.

Za tøetí, jedná se o pochopení v obrovském mìøítku. Ne pøekladatel má pøedispozici k jejich vyvolání. Ten, kdo je pro nì vhodný, se mù¾e snadno vyrovnat s tlakem ovlivòování "¾ivého", ani¾ by bylo mo¾né pou¾ít dal¹í materiály nebo vìdecké slu¾by. Souèasná hra je pravdìpodobnì èlovìk, který dobøe zná jazyk. A pokud dáváme pøednost záruce, ¾e pro jednotlivé slu¾by bude dokonale postavena, mù¾eme jí dát druhý typ výrobkù o tématu, kolem kterého se bude probíhat diskuse.

Ètvrtá, snadná organizace. Pokud je nutné zajistit postupné tlumoèení, nevy¾adují technickou pøípravu ani specializované vybavení. Nepøedstavujete náklady napøíklad za pronájem místnosti s kabinou pro simultánní tlumoèení. Nemusíte také pamatovat na zaøízení, která umo¾òují pøijímat pøelo¾ený obsah, napøíklad sluchátka pro posluchaèe.

Konsekutivní tlumoèení je velmi oblíbené pøedev¹ím proto, ¾e jsou pro úèastníky jednání velmi elegantní. Jsou také v¾dy øízeny lidmi s dobrými schopnostmi, tj. Na nej¹ir¹í úrovni.