Led osvitleni pomoci senzoru ovladaneho bateriemi

Naléhavé osvìtlení v souèasné dobì hraje velmi dùle¾itou roli v bezpeènosti a pøesnìji pøi evakuaci v¹ech ohro¾ených budov. Nouzové LED osvìtlení hraje mimoøádnì dùle¾itou funkci, zvlá¹tì kdy¾ chybí základní napájení svítidel. Velmi dùle¾itou otázkou je nejen výbìr správného osvìtlení, ale také vhodné oznaèení se v¹emi mo¾nostmi komunikace a oblastí s velkým rizikem.

Jaké nouzové moduly jsou na trhu otevøené?Na blízkém trhu je mnoho svítidel a speciálních nouzových modulù, které nám pøi evakuaci obyvatelstva zajistí vysokou úroveò bezpeènosti. Úèinky dostupné na trhu lze mimo jiné vyu¾ít k pøípravì nouzového osvìtlení ve spoleèenských místnostech, kanceláøích, soukromých bytech nebo schodech. Moderní moduly a nouzová svítidla jsou charakterizována nejen bohatou konstrukcí, ale také rùznorodostí výkonu a splnìním velmi pøísných bezpeènostních po¾adavkù. Na regálech obchodù je znaèná povìst nejen pro u¾itková svítidla, ale i moderní nouzové LED osvìtlení se zvý¹enou vzduchotìsností, které lze bezpeènì vzít na místa, kde je vysoká vlhkost a vysoká pra¹nost. Nouzové osvìtlení se zvý¹enou tøídou vzduchotìsnosti je ideální pro doklady v koupelnách.

Co je tøeba vìnovat pozornost pøed nákupem?Lidé, kteøí chtìjí získat profesionální LED nouzové osvìtlení, by mìli vypadat v centrálním poøadí pro výrobky vyrobené s èistì kvalitními výrobky. Velmi dobrou reputací jsou mimo jiné kování z u¹lechtilého, hliníkového nebo polykarbonátu. Tato svítidla mohou být zasunuta do svislé stìny také pro stropní konstrukce. Je také tøeba investovat ve svìtle va¹ich a dobøe známých znaèek, a to díky tomu, proè budeme 100% jistý, ¾e budeme dobré pro mnoho let pou¾ívání. Stojí za to hledat takové celebrity, jako napøíklad TM TECHNOLOGIES, ES-SYSTEM, AWEX nebo HYBRYD. Pøi výbìru moderního LED nouzového osvìtlení stojí za to dbát na to, zda ná¹ zakoupený výrobek bude mít certifikát CE, který potvrzuje shodu na¹eho nouzového osvìtlení s platnými evropskými normami.

zkou¹kyV inovativních systémech nouzového osvìtlení jsou pøijata øada rùzných øe¹ení, která vytváøejí lep¹í pohodlí pøi pou¾ívání a nejdùle¾itìj¹í bezpeènost instalace. Stojí za to investovat do takového nouzového osvìtlení, na kterém bude silné provádìt dobré testy s pravidlem PN-EN 50172. V originálních svítidlech s automatickým testem mù¾e být základní mìsíèní funkèní test automaticky proveden stejnì jako testy èasu osvìtlení. Na domácím trhu existují také speciální nouzová svítidla odpovìdná za vnitøní data, kde by mìla být zaznamenána celá zku¹ební historie jednotlivých nouzových svítidel.

Kde chcete cílit?Nouzové osvìtlení, tedy evakuaèní osvìtlení, by mìlo být zahájeno na jakýchkoli únikových trasách v oblíbených budovách a domovech kolektivního bydlení. Nouzové osvìtlení by mìlo být stále na v¹ech silnicích, které mají být evakuovány a jsou podporovány pouze umìlým svìtlem. Absolutnì byste si je mìli u¾ívat v kinech, divadlech, rùzných velkolepých místech, èítárnách, èasopisech, konferenèních sálech, sportovních halách, zábavních místech, muzeích i v dlouhých veøejných budovách.