Modul program guru penyayang

Program Optima je sí» mnoha pøidru¾ených modulù, které postupují na základì této databáze. Ve vztahu ke specifiènosti dané spoleènosti lze moduly volnì kombinovat. Kromì online verze (Microsoft Internet Explorer 7.0 nebo vy¹¹í program pokraèuje v sí»ovém prostøedí Microsoft Windows (mo¾ná práce pro jednoho u¾ivatele.

Program Optima funguje pouze na základì Microsoft SQL Server 2005, 2008 nebo 2008 R2 (verze 2000 není podporována. Bìhem instalace byste se mìli dozvìdìt o následných po¾adavcích na konfiguraci elektronického zaøízení a obsahu samostatné licence. Personální systém urèený státu pro støední a malé podniky. Funguje perfektnì s dal¹ími prvky, jako je fakturace, správa a obchod s èasopisem. Jde do:- registrace zamìstnancù,- vypoøádání plateb s pøihlédnutím k nepøítomnosti, pøesèasùm,- kontrola nepøítomnosti zamìstnance, dnù dovolené,vytváøení kosmetiky pro zveøejòování pracovních seznamù,- vypoøádání smluv,- úètování o nepøítomnosti v souvislosti s rodièovskou, rodièovskou dovolenou, mateøskou dovolenou, druhou dovolenou pøi porodu,- rozlo¾ení úhrady odmìny do hotovosti a pøevodù se specifikací pøíslu¹ného bankovního úètu,- vypoøádání smluv uzavøených s cizinci,- výpoèet a tisk daòových pøiznání,- tvorba personálních dokumentù jako pracovní smlouvy, pøílohy smluv,- pøíprava informací pro PFRON a pomocné výtisky pro DEK-II a DEK-I-0,- archivace HR formuláøù,- úhrada odmìn zamìstnancù vyslaných do zahranièí.Modul mzdové agendy má dal¹í práci, napøíklad slu¾bu pro úvìrové a úvìrové fondy. Je dùle¾ité ji integrovat s metodou Comarch ERP XL, s organizmem Comarch ERP Altum, s mobilními aplikacemi: Comarch ERP e-Employer a Comarch ERP Mobile Fleet. Správné zavedení Optima do orgánu umo¾ní urèitou organizaci personálního oddìlení a sekretariátu. Modul pracuje s metodou Payer, která umo¾òuje vyrovnání s Institucí sociálního zabezpeèení.