Nebezpeene zony 22

Nebezpeèí výbuchu na pozadí práce nebo na rùzných populárních místech je zále¾itostí, která jistì není zneu¾ívána. Stavební právo vy¾aduje øadu ochrany proti výbuchu v tìchto bytech a nemù¾e ¾ít a¾ k tomu mù¾e vést k vá¾né tragédii. Místa se zvlá¹tním vystavením silnici výbuchu jsou rùzné domy a prùmyslové haly. K tomu je v¹e, co potøebujete: jednoduché hoølavé plyny se uchovávají s lahvími velkých objemù, zdroji ohnì, èasto s nedostatkem vìtrání. To v¹echno je pro mo¾nost výbuchu.

Zvlá¹tní opatøení by mìla být provedena v bytech popsaných vý¹e. Pravidelné kontroly strojù a pravidelné odstranìní v¹ech závad jsou mimoøádnì dùle¾ité. Pokud se napøíklad pou¾ívají kartáèe v elektrickém motoru, pøedstaví to skuteèné jiskøení, co¾ je asi desetkrát obtí¾nìj¹í ne¾ s vhodnou prací. Patøíme také podrobné ovládání v¹ech lahví a nádob obsahujících hoølavé alkoholy a látky. Vzduchotìsný válec s výbu¹ným plynem mohl na konci naplnit spoustu místa a do¹lo k výbuchu. Aèkoli plyny nejèastìji musí být kombinovány se vzduchem v dané koncentraci tak, abych se dostal k výbuchu, obvykle to není pøesnì tento bod dolù.

Dal¹ím problémem bezpeènosti je pou¾ití speciálních svítidel a svìtelných spínaèù. Ka¾dé osvìtlení osvìtlení zpùsobuje, ¾e jiskra vyskoèí do spínaèe na konci zvý¹ené spotøeby energie lampy v hlavní dobì její výroby. To platí jak pro ¾árovky, tak pro záøivky. Tato jiskra staèí k zahájení výbuchu za pøítomnosti hoølavého plynu. Pou¾ití speciálních svítidel a spínaèù odolných proti výbuchu znaènì sni¾uje toto riziko, ale nejdùle¾itìj¹í otázkou je bezpeèné skladování plynù a hoølavých a výbu¹ných látek.