Oblast vybu neho nebezpeei pro eerpaci stanici

Smìrnice ATEX (Atmosphères Explosibles, také známá jako smìrnice 94/9 / ES - je zákonem Evropské unie, který definuje základní po¾adavky na výrobky urèené pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Existuje pìkná vìt¹ina strojù a zaøízení pou¾ívaných v tì¾kých uhelných dolech pro výbuch metanu a uhelného prachu a smìrnice ATEX se týká nástrojù a ochranných systémù urèených pro pou¾ití na vzdálenostech s nebezpeèím výbuchu. A¾ do nedávné doby byly bezpeènostní pøedpisy v nìkterých zemích Evropské unie rozdìleny mezi sebou, co¾ zpùsobilo velmi obtí¾nou výmìnu zbo¾í mezi èlenskými státy.Ze souèasných podmínek vznikla sjednocující smìrnice ATEX, která sjednotila stávající pøedpisy a významnì usnadnila obìh materiálù v evropské skupinì. Pøi provádìní ustanovení èlánku 100a Øímské smlouvy je nejdùle¾itìj¹ím bodem smìrnice ATEX vìnovat volný pohyb zbo¾í, který zaji¹»uje vysoký stupeò ochrany proti výbuchu. Pokud jde o zaøízení urèená pro roli v oblastech s nebezpeèím výbuchu, vydal Evropský parlament a Rada Evropské unie dne 23. bøezna 1994 smìrnici ATEX 94/9 / ES, která byla zavedena do bytu dne 1. èervence 2003. Kromì toho byla dne 16. prosince 1999 pøijata smìrnice 1999/92 / ES ATEX137 (také známá jako ATEX USERS, která se se zmìnou týká minimálních po¾adavkù na bezpeènost knih z hlediska rizika výbu¹né atmosféry. Smìrnice ATEX 94/9 / ES vstoupila v platnost do 1. èervence 2003 a nahradila pøedchozí smìrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Oznaèení CE (fr Conformité Européenneidentifikaèní èíslo certifikaèního orgánuSymbol provedenískupina výbuchùkategorie zaøízenítyp ochrany proti výbuchuvýbu¹né podskupinyteplotní tøída

LibreCoin

Doporuèujeme Atex ¹kolení