Oizeni logisticke definice

Ekonomický controlling je nedílnou souèástí controllingu ve velké spoleènosti. Kontroly se pohybují pøi urèování potøeby hotovosti, ziskovosti financování podniku, nákladù a zisku a ekonomické likvidity, jako¾ i analýzy efektivnosti kapitálových investic.

Ovládání lze rozdìlit do tøí fází:- plánování,- provádìní,- kontrola.

Poprvé byl controlling pou¾íván ve tøicátých letech v USA. Zasáhl starý kontinent, pøedev¹ím díky nìmeckým firmám. Mù¾eme pozorovat jeho neustálý vývoj od 50. let. Do polského svìta pøi¹el pøedev¹ím prostøednictvím poboèky mezinárodních korporací, i kdy¾ stále vìt¹í poèet støednì velkých spoleèností, nìkdy dokonce i zcela nevìdomì, zaèíná zavádìt nástroje øízení. Je snadné øíci, ¾e se zabýváme kontrolou v¹ude, kde se tyto aspekty objevují v èele:

Make LashMake Lash Efektivní způsob maximalizace bičování!

- Decentralizovaný systém nadvlády ve jménu,- existuje orientovaná spoleènost, která vydìlává pøesnì stanovené cíle,- byl zaveden motivaèní systém, který má zajistit efektivnìj¹í fungování spoleènosti,- Vedení úèetnictví, které vede k racionálním finanèním rozhodnutím,- dobøe øízený systém pro sbìr informací,

Zavedení principù finanèního controllingu do spoleènosti automaticky prosazuje zmìny ve své organizaci. Její organizaèní struktura, systém finanèního vypoøádání a navíc obìh dokumentù v názvu. Vedení správného ekonomického controllingu není bez dobrých IT programù dodateèné. Ve finanèním controllingu je kladen zvlá¹tní dùraz na efektivní øízení spoleènosti, co¾ není dùle¾ité, kdy¾ musíme vytváøet mana¾erské úèetnictví.