Plynove posloupnosti

V objednávkách se objevujeme, kdy¾ nás èekají rùzné nebezpeèí prakticky ve v¹ech fázích. Èasto se mi stalo, ¾e tlak plynu pøekroèil pøijatelnou hodnotu. Výsledkem bylo výbuch kotle, který na¹tìstí vedl jen k nákladným opravám. Dnes jsem si vìdom toho, ¾e v dne¹ním systému mù¾ete snadno ztratit ¾ivot, i kdy¾ vìt¹ina hostù o tom neví.

Na¹tìstí pøedmìt takových klapek nebo pojistných ventilù je v souèasné dobì. Jedná se o typ ventilu, který automaticky vychází, kdy¾ tlak plynu nebo par pøesáhne pøijatelné hodnoty. Tím se zabrání výbuchu takových konstrukèních prvkù, jako jsou nádr¾e, potrubí a celok. To bylo poprvé pou¾ito v pøí¹tí polovinì sedmnáctého století ve velmi módní zaøízení, které bylo tlakové hrnce.Pokud se podíváme na nejjednodu¹¹í modely pojistných ventilù, zjistíme, ¾e jde o urèitou køehkou desku, která je po¹kozena, kdy¾ plyn prochází povoleným tlakem.Bohu¾el, velmi èasto byl jeden z ventilù peèen. Nebylo neobvyklé, ¾e u¾ivatel naète zaøízení nevìdomky. A dva základní ventily, nejèastìji umístìné na opaèných koncích daného zaøízení, byly mnohem tvrd¹í.Tyto ventily byly bì¾nì dány v parních motorech. Tím se zabránilo potøebnému nárùstu tlaku, který se øídil hnacím mechanismem vozidla. To hrozí výbuch, jeho¾ výsledkem mù¾e být dokonce i smrt v¹ech cestujících.Doufám, ¾e mám zájem o èteèky o bezpeènostních ventilech. Ka¾dý, kdo tento text pøeèetl, si nyní pravdìpodobnì uvìdomuje velmi dùle¾itou roli, kterou tyto procesy hrají v posledním svìtì a prùmyslu.