Poeitaeovy program pro vzdilavaci spoleenosti

Program CDN Klasyka je nejen koherentní, ale také na¹í nabídkou, která je urèena i malým, støedním podnikùm v oblasti výroby, slu¾eb a obchodu.

Celý organismus balíèku CDN se skládá ze tøí typù programù. Po posledním projektu je skladová fakturace, kde najdeme Firma ++, faktury. Za druhé, existuje finanèní a úèetní my¹lenka, která zahrnuje daòovou knihu a obchodní knihu. Za tøetí se jedná o HR a mzdový projekt, kde mù¾ete najít Pay Plus, mzdy a HR.1 Spoleènost ++, Faktury - to jsou projekty s dlouhou øadou funkcí, které usnadòují plynulé a rychlé zpracování obchodních a servisních procesù v podniku.2 Daòová kniha, obchodní kniha - to jsou plány, které významnì zlep¹ují práci bez ohledu na tradièní zpùsob evidence ekonomických událostí. Zlep¹ují práci úèetního oddìlení.3 Mzdové agendy Plus, mzdy a HR jsou nápady, které dobøe podporují v¹echny rozhodovací procesy, které procházejí rùznými rozsahy øízení na základì údajù shromá¾dìných v databázi tìl.Ze ¹koly vysoce hodnocených programù si ka¾dý u¾ivatel mù¾e vybrat správné produkty pro svou vlastní kanceláø a individuálnì je upravit.Celý klasický CDN balíèek je efektivní a flexibilní. Projekty jsou znaèkovými poèítaèovými systémy urèenými pro servírovací spoleènosti. Pracují ve skupinì MS-DOS. Jak lze operativní metodu pou¾ít také Windows 95, Microsoft Windows 98, Windows NT 4, Windows 2000, Windows Me, Windows XP. Jsou násilní a stálí a celý tým je si jistý. Není to jen nejlep¹í, ale také nejjednodu¹¹í balíèek mezi podnikateli.Spolehlivá výhoda celého organismu Comarch ERP Klasyka spoèívá v tom, ¾e je vytvoøen pro nadcházející zmìny DPH a v¹ech dal¹ích zmìn v na¹í legislativì v budoucnosti, kdy a blí¾e. Program bezchybnì poèítá danì a spravuje knihy dobøe. Klienti, kteøí mají tento balíèek pouze v pozitivním systému, jsou na nìj upozornìni. Tyto programy jsou neustále aktualizovány více ne¾ dvacet let, díky kterým získali velmi bohatou skupinu pøátel a odli¹ujících klientù.