Poekladovy program z anglietiny do pol tiny

21. století je ¹patný vývoj poptávky po novém zpùsobu pøekladu. Souèasnì události nemohou být lhostejné k tomu, ¾e lokality softwaru v souèasné dobì hrají velkou roli. Co spadá pod tento koncept?

Øada akcí pøizpùsobujících daný produkt potøebám místního trhu, mezi nì¾ patøí softwarového pøekladu a tím i dovedného pøekladu zpráv a softwarové dokumentace do konkrétního jazyka a pøizpùsobení je poslednímu stylu. Vztahuje se na takové otázky, jako je výbìr formátu dat nebo tøídìní písmen v abecedì.Profesionální lokalizace softwaru vy¾aduje zapojení pøekladatelù se specializací na terminologii IT, jako¾ i programátorù a in¾enýrù. Jazykové kompetence jdou ruku v ruce s informacemi a znalostmi spojenými s ERP, SCM, CRM, programy podporujícími plánování a výrobu nebo bankovním softwarem. Spolehlivé umístìní pøebírá spektrum pøíle¾itostí k dosa¾ení zahranièního trhu se softwarem, tak¾e je pravdìpodobné, ¾e významnì ovlivní úspìch spoleènosti.Zavedení materiálu pro svìtové ètverce se zavázalo k internacionalizaci výrobkù. Co jsou ostatní o místì?Internacionalizace je jednodu¹e pøizpùsobení výrobkù po¾adavkùm potenciálních zákazníkù, ani¾ by byly brány v úvahu rùzné lokální charakteristiky, kde se lokalita zabývá s tìmi, které reagují na potøeby konkrétních trhù, se zamìøuje na zvlá¹tní potøeby dané lokality. Proto je toto místo postaveno speciálnì pro ka¾dý trh a internacionalizaci jednou pro konkrétní produkt. Obì procesy se v¹ak vzájemnì rozvíjejí a mají rozsáhlé plány na fungování globálních trhù - stojí za to pøemý¹let o tom, jak oba uplatnit.Existují závislosti mezi pozicí a internacionalizací, které je tøeba vzít v úvahu pøi provádìní tìchto procesù. Pøed pøijetím místa byste mìli ukonèit internacionalizaci. Stojí za to pamatovat, proto¾e dobøe provedená internacionalizace významnì sni¾uje èas potøebný pro lokalizaci, co¾ prodlu¾uje dobu, kterou lze vynalo¾it na pou¾ívání materiálu na trhu. Navíc dobøe zavedená internacionalizace jistì pøiná¹í pozitivní uvedení materiálu pro cílový prodej bez rizika zpracování softwaru ihned po dokonèení fáze umístìní.Spolehlivá lokalizace softwaru mù¾e být prostøedkem k úspì¹nému podnikání.