Pojistne ventily

Existujeme v kursu, kdy na nás ve v¹ech fázích prakticky spoléhají rùzná nebezpeèí. Èasto se mi stalo, ¾e tlak plynu pøekroèil pøijatelnou hodnotu. To vedlo k výbuchu kotle, který na svatbì vyústil pouze v nákladných opravách. U¾ jsem si vìdom, ¾e souèasný postup lze snadno ztratit, ale vìt¹ina zamìstnancù si není vìdoma souèasné situace.

Na¹tìstí, v nových èasech to je nìco jako klapky nebo pojistné ventily. Jedná se o model ventilu, který automaticky vyskoèí, kdy¾ tlak plynu nebo výparù pøekroèí pøijatelné hodnoty. Tím se zabrání explozi takových konstrukèních momentù, jako jsou nádr¾e, potrubí a podobné. To bylo nejprve pou¾íváno ve zbývající polovinì sedmnáctého století ve velmi dobøe známém zaøízení, které bylo tlakový hrnec.Podíváme-li se pozornì na nejjednodu¹¹í modely bezpeènostních ventilù, v¹imneme si, ¾e existuje zcela køehká deska, která je znièena, kdy¾ plyn prochází pøípustným tlakem.Bohu¾el velmi èasto byl ventil sám peèený. Není neobvyklé, ¾e u¾ivatel naète zaøízení nevìdomky. A velmi rychle zaèal pou¾ívat dva nezávislé ventily, obvykle namontované na ostatních koncích zaøízení.Tyto ventily byly bì¾nì montovány v parních strojích. Tím se zabránilo rychlému nárùstu tlaku, který vládl v pohonné jednotce vozidla. Hrozí, ¾e exploduje, co¾ by mohlo dokonce zpùsobit smrt v¹ech cestujících.Mám mo¾nost, ¾e mám zájem ètenáøe o pojistných ventilech. Ka¾dý, kdo si pøeèetl tento èlánek, si je asi nyní vìdom dùle¾itosti tìchto týmù v moderním svìtì a prùmyslu.