Pokladna nejlevnij i

S pokladnami jsme v jakémkoli obchodì nebo supermarketu - tím, ¾e se uskuteèní maloobchodní prodej. Od zaèátku. Jaká je tedy daòová pokladna?

Registraèní pokladny se jinak nazývají registraèní pokladny, tak¾e není divu, jaký elektronický nástroj, díky nìmu¾ mù¾eme zaznamenat obrat a vý¹i obchodní danì a DPH z maloobchodního prodeje. Na svìtì existují fiskální zaøízení, která nemají daòovou pamì» a data o nákupu jsou vnímána v mezinárodní zabezpeèené pamìti.

V Polsku jsou kazety vybaveny daòovým povìdomím o charakteristikách OTP (One Time Programming, které jsou jedineèným èíslem, ve kterém jsou na konci prodeje zaznamenány èisté a daòové èástky. Celková èástka danì a hrubých cen je samozøejmì dána poslednímu.

https://papi-sp.eu/cz/

Rozdìlení pokladen.Vzhledem k vybudování pokladny se registrují urèité pokladny elektronického pokladního rejstøíku (ECR, které:- spolupracovat s poèítaèi;- jsou to fiskální tiskárny;- jsou to poèítaèové pokladny;- systémy POS / EPOS (prodejní místo / elektronický prodejní místo;- jsou terminály pokladny.

Systémy, které se hrají v mìnách, jsou rozdìleny do dvou hlavních systémù:- autonomní systémy (pracovní pokladní program a aplikaèní program jsou pøijímány v pokladnì, jako jsou: POS, ECR, plná komoditní základna PLU, seznam kódù, názvy komodit pøidìlené písmeny symbolù danì z PTU (danì z zbo¾í a slu¾eb;- poèítaèové systémy (v této èástce chybí èíselná klávesnice, ale fiskální tiskárna obsahuje nìkolik tlaèítek pro tisk denní fiskální zprávy. Prodej na této pokladnì se provádí pomocí aplikaèního programu v poèítaèi, který stále øídí soubor fiskálních instrukcí.

firma