Pokladna v roce 2017

V poslední dobì si nikdo nemù¾e pøedstavit obchod bez pokladny. Obchodní registraèní pokladny jsou nástroje, které zaznamenávají v¹echny fiskální operace v aktuální vý¹i danì z pøíjmù. Registrace prodeje na èástku zaèíná zadáním prodejních kódù, zbo¾í nebo slu¾eb pøímo z klávesnice vlo¾ené v èástce nebo pomocí èteèky kódu. Názvy zbo¾í nebo slu¾eb by mìly být pøedem naprogramovány v povìdomí pokladny.Pokladní systémy zavedené v Polsku jsou vybaveny fiskálními úvahami o vlastnostech OTP, u kterých je èistý a hrubý nákup zaznamenán jako strana prodejního dne, pøièem¾ jsou uvedeny rùzné sazby DPH.

Moderní pokladna je uspoøádána nejen na obrazovce LCD, ale i na bezdrátovém pøipojení k internetu. Stále èastìji vidíme nové vìci v oboru pokladen. Jsou je¹tì men¹í, co¾ výraznì ovlivòuje pøirozený komfort vìcí a schopnost poskytovat zákaznický servis.Moderní modely umo¾òují bez pøedmìtu a intuitivního postupu zaregistrovat prodej a vytvoøit daòovou zprávu.Zaøízení se stále èastìji vyrábìjí z pøíjemných a klidných materiálù v kontaktu, co¾ ovlivòuje pohodlí práce.

Vìt¹ina moderních pokladen pracuje s poèítaèem a pøipojuje èteèky èárových kódù a platební terminál.Moderní pokladny jsou navr¾eny tak, aby u¾ivatel pøi výmìnì role papíru mìl velmi pøíjemný úvod k potøebným ingrediencím.V pøípadì selhání pokladny musí zákazník po¾ádat o slu¾bu, která je oprávnìna opravovat pokladny. To je zpùsobeno skuteèností, ¾e ka¾dá moderní pokladna je uzavøena a není iniciována majitelem. Kontroly smí provádìt pouze servisní pracovník nebo daòový úøedník.Bìhem kontroly titulu Treasury se otázka týká zejména obsahu fiskální pamìti, integrity tuleòù a textù v servisních slu¾bách, pokud jde o vèasné pøezkoumání hotovosti. V pøípadì zji¹tìní nesrovnalosti vùèi zamìstnavateli mù¾e být ulo¾ena finanèní sankce.