Pokladni kni ka vzor

Ka¾dý z daòových poplatníkù, kteøí jsou povinni zaznamenávat prodej zbo¾í také za pomoci pokladny, si je dobøe vìdom toho, kolik podrobných po¾adavkù v rozsahu nemovitostí musí splòovat i slu¾ba diskutovaných zaøízení. Jednou z po¾adavkù je provést pravidelnou technickou kontrolu pokladny. Co vznikne a do jaké míry by mìlo být provedeno? Jaké funkce má registraèní pokladna a technická kontrola? O tomhle.

Spolu s zákonem o DPH musí být pokladny podrobeny pravidelným technickým prohlídkám. Po tomto datu byla tato podmínka roz¹íøena. Taková revize je postavena prostøednictvím dobré slu¾by. Pøed 1. prosincem 2008 byly provedeny technické kontroly pokladen do roèní lhùty. Rejstøíky musí být zpùsobilé k technickému pøezkumu ka¾dé dva roky od fiskalizace nebo z tohoto pøezkumu v obsahu platných právních aktù. Úspì¹nì, kdy¾ daòoví poplatníci nedodr¾í takové slovo, mohou být vystaveni sankcím. Jedná se napøíklad o ulo¾ení pokuty daòovému poplatníkovi za daòový delikt, proto¾e kvalita nepodléhání pokladny pøi pravidelném pøezkumu se pou¾ívá jako nesprávné vedení knihy. Takové zdùvodnìní vychází z výrobku 61 § 3 k.k¹.Vy¹etøuje se, v èem má být takový pøezkum zapamatován? Samozøejmì, sledování období v této skuteènosti patøí daòovému poplatníkovi a nikoliv na místì. Majitel pokladny novitus delio by mìl informovat slu¾bu o tìchto potøebách v pøíslu¹ném datu pøezkumu. Pokladní slu¾ba spolu s § 31 odst. 4 v podstatì by pokladny mìly provést povinnou technickou kontrolu pokladny do 5 dnù od oznámení.Daòový poplatník by mìl také dbát na to, aby nedodr¾ení lhùty pro povinné pøezkoumání pokladny vedlo k nutnosti vrátit pøíspìvek za jeho nákup. Daòoví poplatníci podléhají tìmto sankcím, nebo» v dobì tøí let od data zahájení evidence prodeje zbo¾í / slu¾eb nevytvoøili v souèasné dobì technickou slu¾bu dobrou slu¾bu.Struènì øeèeno, stojí za to pøipomenout, ¾e u¾ivatel je zodpovìdný za dodr¾ení termínu pøezkumu.