Pokyny pro sbir udaju

Narodilo se, aby bylo známo, ¾e kdy¾ udìláte postel, tak budete spát. Zavedení èasu do okam¾itých priorit je nezbytnou prací, kterou chceme úèinnì vykonávat ve svobodném oboru. Zde pøichází slu¾ba systému mrp. "Dr¾te hlavu na zádech a v¹e bude fungovat, kdy¾ budete sledovat hodináøe. Jedná se ov¹em o nejjednodu¹¹í definici systému mrp. Organizace je zde nejdùle¾itìj¹í.

Sbìr datUlo¾ením informací, jako je stav zbo¾í, poptávka po materiálech, co je a co bude napsáno, umo¾níme na¹í spoleènosti nebo domácnosti lépe pracovat. Jakou jinou pomoc mù¾ete dát mrp? Vá¹ ¹éf bude hrdý, proto¾e v¹echno bude daleko hladké (bez ohledu na odvìtví, organizace práce zjednodu¹uje operace. A proto¾e ¹éf je krásný humor, mù¾ete po¾ádat o zvý¹ení jako dùkaz. Stejné výhody. Nesmícháme se, ale nikdo nemá rád peníze.

Plánování poptávkyZmínil jsem se, ¾e mù¾e zachránit zde popsané plánování poptávky? Pokud si myslíte pøesnì, co dìláte na veèeøi, kolik lidí a co procházíte v lednièce - víte, jak nakupovat výrobky, kolik èasu dáte na vaøení nebo také, kde zaèít, aby bylo v¹e otevøené, kdy¾ pøijdou hosté. Podle mého názoru je mrp systém jako jiný, kdy¾ je to jen obratné øízení toho, co jsem v pozici toho, co chci mít, také co chci dìlat / vyhrát, abych si vzal to, co si vyberem. Jednoduchý jako zùstatek na konci. Na silnici. ®ádné zpo¾dìní. A proè bez? Prodavaè lana analyzoval na¹e pøípady ¹patnì. Právì jsme prokázali, ¾e systém mrp mù¾e zachránit ¾ivoty. Potøebujete lep¹í zprávu? Nemyslím si ... Myslím si v¹ak, ¾e i spousta dal¹ích dodateèných výhod pøiná¹í s sebou plánování materiálových po¾adavkù (v angliètinì: Plánování materiálových po¾adavkù, zkrácenì MRP. Nenávidí nic nového tak, jak má! Dostat se do práce!