Preventivni vy etoeni rakoviny plic

Základní preventivní vìdecký výzkum by mìl být provádìn jednou roènì, bez ohledu na vìk. Pøizpùsobuje se jejich morfologii a krevní zkou¹ce. Je také tøeba zkoumat hladinu cholesterolu v krvi a cukru. Tyto studie poskytují spoustu údajù o tom, ¾e jsou zdravé a léèbu zji¹»ují onemocnìní v poèáteèní fázi. Mìly by být hrány pravidelnì, bez ohledu na zdravotní a sociální stav tìla.Relevantní znalosti o vìdeckém výzkumuVìdecké otázky by mìly být zodpovìzeny prázdným ¾aludkem. V poslední den se veèeøe musí nejedl nejpozdìji v 18:00. Pøíli¹ silné a pozdní jídlo zvý¹í hladinu cholesterolu a glukózy v pøírodì. Morfologie je biochemická analýza krve. Jeho prací je ukázat, zda kompozice krve je vhodná a nebo systém nepohybuje zánìt (øíká znamení OB.Testování cukru

Test hladiny cukru (glukózy v pøírodì je na stejném vzorku, který je zadán v morfologii. Správný výsledek je zahrnut v opatøení 70-00 mg / dL.Po dokonèení vìku 40 let je také pravidelné cvièení k provádìní pravidelného lipidogramu. Z toho se mù¾ete dozvìdìt o celkové hladinì cholesterolu v krvi ao HDL a LDL, nebo o ¹»astném a slabém cholesterolu. Jedinì LDL (¹patný cholesterol je nej¹kodlivìj¹í a mù¾e vést k ateroskleróze. Lipidogram také informuje o hladinì triglyceridù, tj. Tukù, které jsou pro obìhový systém zamìstnance velmi vá¾né (ve skuteènosti jejich struktura je ni¾¹í ne¾ 150 mg / dL.Test moèi

Ka¾dý rok také stojí za to vy¹etøit moè, co¾ vám umo¾ní kontrolovat ledviny a v¹e v moèovém systému. Také je nutné mít rentgen (rentgen plic v pøedmìtu detekce mo¾né tuberkulózy, která se navíc zastaví velmi vá¾nì. Ultrazvuk bøicha je klíèem k posouzení, mimo jiné stav jater, ¾aludku, ¾luèníku, moèového mìchýøe, duodena a pankreatu.