Programu oizeni objednavek

POS systém je gastronomický systém pro správu v¹ech typù stravovacích zaøízení, jako jsou restaurace, hospody, pizzerie, bary s rychlým obèerstvením, hotelové restaurace a podobnì.

Pro mladé a zdravìj¹í prostoryPOS je velmi dobrý v servisu jak malých prostor, tak plných gastronomických sítí. To je dùle¾itý nástroj vhodný pro aktivity na neomezeném poètu pozic POS. Program zøetelnì zlep¹í zvládnutí dané úrovnì øízení a poskytne plnou péèi o ka¾dou epizodu knihy v této oblasti. Software zvý¹í komfort slu¾eb zákazníkùm. Systém výraznì ovlivní efektivitu lidí v kuchyni i v místnosti, co¾ urychlí èas objednaných jídel. Podrobná analýza preferencí a poptávky mezi zákazníky usnadní plánování chutného menu.

Spolupráce s dal¹ími zaøízenímiPOS stravovací software mù¾e spolupracovat s více zaøízeními a systémy, které zlep¹í fungování ka¾dého bytu. Díky profesionálnímu vybavení, jako jsou: fiskální tiskárny, systém kuchyòského monitoru nebo bezdrátové pagingové systémy, se minimalizuje doba obsluhy, dochází ke krat¹ímu otoèení stolu, co¾ znamená, ¾e zvy¹ují zisk restaurace.Jasný a transparentní zpùsob vyu¾ívání POS programù, umo¾òující pohodlnou práci, zrychlení realizace jednotlivých úkolù, minimalizace doby ¹kolení zamìstnancù zadáním sní¾ení nákladù na implementaci systému.

Vlastnost z prvku zaji¹»uje:Pohodlí práce: intuitivní ovládání, pøidávání textù k objednávkám, dodr¾ování registraèních pokladen nebo finanèních tiskáren a èteèek èárových kódù, pøiøazení zástupcù ke konkrétním pokrmùm, okam¾ité zasílání informací o zmìnách, zadávání a úètování speciálních pokrmù atd.Transparentnost: pøístup k úètùm, prodejùm a rovnováze ka¾dého stolu, seskupení potravinových polo¾ek, jako je zelenina, nápoje, alkohol, podrobný obrázek místnosti, seznam doplòkù k jídlùm, nastavení poøadí jídel, znalosti o pøíli¹ dlouhém stole, atd.Rychlost: tvorba a úprava objednávek, tisk poukázek na místì, kde se pøipravují pokrmy, velká objednávka, výbìr produktù atd.V¹estrannost: bezpeèné pøihla¹ování zamìstnancù, kontrola pokladní, podpora dal¹ích forem platby.