Pronajem hotovosti

Jak víte, jsou v¹ak chyby. Více v úspìchu pokladny. Stalo se mi to. Po¾adovala, aby byla nahrazena, a dozvìdìla jsem se, ¾e byla postavena v nìkolika málo pøípadech, o kterých jsem netu¹il. Za prvé - jednoduché selhání, jeho¾ slu¾ba není ve formì opravy nebo selhání daòové pamìti. Zjistil jsem, ¾e ¾ije extrémnì zøídka. Pak si mù¾ete pøeèíst pøed daòovým úøadem a pak si vymìnit pamì». A co kdy¾ je provedeno dal¹í ètení?

Pøístroj by mìl být odeslán výrobci a laboratoøi èíst. Kdy je je¹tì uvedena zmìna v pokladnì? No, kdy¾ byla pamì» plná. Ka¾dá pamì» je nakonec omezený poèet míst. Ve fiskální mìnì chce velikost denních zpráv. Zde, jak ji¾ bylo - èteme pøed daòovým úøadem a poté - vymìníme si pamì». Je¹tì jednou pøi výmìnì pokladny je zmìna daòového identifikaèního èísla. To mù¾e nastat bìhem transformace spoleènosti. Toto èíslo existuje proto, ¾e nìkteré do pamìti. A tady je také tøeba pøeèíst pøed finanèním úøadem. Je tøeba vytvoøit vhodnou formu a mu¾ vyplní zprávu o takovém ètení. Mù¾eme koupit a nahradit pouze pamì» ...? No, ne! Takovou náhradu smí provádìt a provádìt pouze servis výrobce. Samozøejmì, pokud jsme se dostali do pokladny v krásném obchodì - v¹ichni si s nimi hrají, proto¾e mají webové stránky. ¾etaková zmìna mù¾e trvat nìkolik dní. Po výmìnì pamìti musí být zaøízení znovu naprogramováno. V tomto pøípadì se musí znovu provést registraèní pokladna & nbsp; u daòového úøadu. & Nbsp; Vybírá si spoustu èasu, co¾ velice u¹etøí, pokud si koupíme pokladnu na dobrém místì.Ka¾dé elektronické jídlo je nespolehlivé a o tom nic nemyslí. Musíme se seznámit se souèasnými potravinami a funkcemi. Také musíme vìdìt poslední, co by mìlo dojít, kdyby k takovému selhání do¹lo. Nejlep¹ím øe¹ením je, aby bylo mo¾né telefonovat do bytu, kam jsme se dostali do pokladny a zeptali se "co je dobré"? Na¹tìstí nám stále více a více takových obchodù pomù¾e v na¹em problému.