Rizika vybuchu pro znaeky wolin

Workaholism je èistá du¹evní závislost. To ukazuje na neustálou potøebu prosazovat na¹e cíle, v jejich¾ úspìchu se rodina, pøátelé, odpoèinek a spánek zanedbávají. Kniha je samozøejmì výjimkou ¾ivota celého èlovìka. To je dùvod, proè je workoholismus drahou závislostí, která se nedr¾í rozpakù. A jak je poznat vedle sebe?

Workoholismus je obrovská potøeba nepøetr¾ité práce. Pacienti zacházejí s jakýmkoli libovolným okam¾ikem jako s èasem zabití. Pak je tu nepohodlí a ¹patná nálada. Oni jsou èasto v na¹ich kanceláøích po hodinách a pøestávce od v¹ech dnù a svátkù. Je to díky tomu, ¾e zanedbávají rodinu, pøátelé také neèerpají ¾ádnou zábavu, nevedou své vá¹nì a odhodlání. Velmi èasto je doprovázena neustálými bolestmi hlavy, nevolností, únavou a problémy s koncentrací a spánkem.

Pro usnadnìní léèby stojí za to zjistit poznámky k tomuto tématu. Obvykle jsou spojeni s typickými perfekcionisty. Existují obrovské ambice a vy¾adují, aby v¹e probìhlo dokonale, velmi dobøe, bez jakýchkoliv nedostatkù. Mnoho ¾en si také myslí, ¾e workoholismus mù¾e být spojen s pocitem nedostatku hodnoty. Závislí lidé by èasto mohli mít v pøíbìzích materiální problémy a dnes chtìjí svou funkci øádnì vyu¾ít ke zvý¹ení svých pøíjmù.

Workaholism, jako ka¾dá psychologická závislost, má pøímé negativní úèinky. Jedním z nich je paradoxnì sní¾ení efektivity a produktivity. Workaholici jsou pøepracovaní neustálým výkonem svých povinností a neuvìdomují si, ¾e ve skuteènosti ztrácejí spoustu èasu, napøíklad si pamatují vìci a pøemý¹lejí o v¹em. Nejhor¹ím vedlej¹ím úèinkem je ztrácet kontrolu nad jiným ¾ivotem, co¾ je dùvod, proè závislí musí nutnì jít na zdravou psychoterapii.