Roli rodieu enicha

Pozvat pøátele a rodinu, chceme pøedvést na¹e kulináøské mo¾nosti. Jak zapùsobit na hosty sofistikovanou veèeøí, veèeøí nebo svazkem chutných obèerstvení?

Najdìte svou vá¹eòPokud by to mìlo být nìco opravdu dobrého, musí se ti to líbit. A kdybychom se probudili s vaøením, mìli bychom vìnovat tolik volného èasu jeho pøedpovìdi. Stojí za to koupit dobré prùvodce, pracovat a sledovat kulináøské programy.Praxe je perfektníNové pravidla, které se uèíte, stojí za to okam¾itì zaèít pracovat. Bez práce se nestaneme dobrými kuchaøi. Bìhem vaøení budeme vytváøet nejen nové, obzvlá¹tì pro nás peeling a øezací techniky, ale také se dozvíme silnou a funkèní pøípravu i tìch nejtì¾¹ích pokrmù.Dobré vybaveníPokud chcete být profesionálem, musíte investovat do nejvhodnìj¹ího vybavení. Namísto nákupu levných a rychle se znièících no¾ù je lep¹í investovat do speciálního øe¹ení, jako je napøíklad krájeè kouzel. Budete také potøebovat dobrou kamennou maltu, profesionální domácí robot a rozlo¾ení hrnce. Doplnìk ke v¹em pokrmùm je skvìlý nádobí, které bude mít pøízvuk, který korunuje na¹e úsilí. Potì¹íme nejen chu», ale i stav na¹ich pokrmù.cestovníNejlep¹í je hledat kulináøské inspirace, kdy¾ cestujete v rùzných zemích a zemìpisných oblastech. Nejlep¹í kuchynì je v¹ak ta, která se ponoøila do doby a kultury komunity. Získané recepty je mo¾né pou¾ít ve va¹í kuchyni. Nebojte se pou¾ívat tzv fúzní kuchynì - kombinujte recepty z bohatých, èasto i nejrùznìj¹ích regionù. Je to proto, ¾e vyvíjíme vlastní jedineènou sadu receptù, která potì¹í i ty nejslo¾itìj¹í hosty.