Rozvojove strategie pro servisni spoleenost

CNC frézování je definováno jako obrábìcí proces, v jeho¾ poøadí se urèitá materiálová skupina uzavøe z obrobku. Bìhem frézovací sezóny jsou vybrány nejmen¹í materiálové èipy. Pohyblivé stroje, které se pohybují s urèitou rychlostí posuvu, se velmi snadno pou¾ívají. Tyto stroje jsou oznaèovány jako frézky. Nejèastìji se mù¾ete setkat s klasickými frézami a technikou frézování na frézce.Metoda frézování cnc je zalo¾ena na øízení poèítaèe zaøízení.

Doporuèují se tøi hlavní typy frézování: souèasnì, tváø a rameno.V poøadí frézování na oblièeji je osa rotace obdoba zpracovávaného povrchu. Podél okraje kruhu získávejte zuby øezaèky, které v¹echny pracují nezávisle. Pøi úspì¹ném obrábìní rotaèních ploch jsou no¾e slo¾eny z pøímých nebo spirálních zubù.Frézování konce znamená, ¾e fréza je vybrána ve vøetenu. Osa rotace je pova¾ována za kolmá na zpracovanou velikost. Obrábìní se provádí pøes hrany èela øezaèky.Pøi frézování na oblièeji se fréza otáèí svisle podél obrábìného povrchu. V pøípadì ¹ikmé úpravy povrchu lze frézu øádnì naklonit. Je mo¾né souèasnì zpracovat (øezat produkt na boky, jakmile fréza má významné ozubení.Pro urèení typu materiálu, který má být o¹etøen, se pou¾ívá rùzná mlecí zaøízení. Frézy na oblièej øezané boènì a pøední. Diskové frézy øezané po stranách. Disky jsou na disku opatøeny ¹ikmými zuby, které støídají støídavì v drá¾ce. Díky tomu je mo¾né odstranit èipy. U hranatých no¾ù jsou øezné hrany nastaveny v rùzných úhlech.