Sbirka prachu dedra

Sbìraè prachu vyrobený podle smìrnice o sbìraèi prachu atex je ve filtraèní, pyrotechnické organizaci s øetìzovým dopravníkem, který je urèen pro standardní a vysoká zaøízení na odstraòování prachu s mo¾ností roz¹íøení v budoucnu.

Tì¾¹í frakce suroviny jsou oddìleny zejména v expanzní komoøe sbìraèe prachu. Odvrácený pøedmìt je dodáván prostøednictvím øetìzového dopravníku na místo rotaèního ventilu, co¾ zpùsobuje, ¾e materiál je vylouèen bez tlaku mimo filtr.

Bìhem normálního provozu je prachový vzduch vybrán hlavním potrubím. Poté se do sbìraèe prachu pøidává pra¹ný vzduch. Na vstupu do filtru jsou zpìtné ventily, které jsou k dispozici bìhem ka¾dodenního provozu sbìraèe prachu. Uzavøení klapky se provádí bìhem vypnutí ventilátoru.

Kdy¾ je vzduch ve vstupní komoøe kolektoru prachu, dosáhne expanze, co¾ dovolí, aby se velké èásti zlomily na dno nálevky. Materiál shromá¾dìný na dnì prachového sbìraèe je dodáván øetìzovým dopravníkem pro pøíjem materiálu. Pod místem sbìru materiálu je rotaèní ventil, který zpùsobuje, ¾e je výrobek odtlakován mimo sbìraè prachu. Frakce, které nedopadly okam¾itì na spodní èást filtru, se pøenesou do filtraèních pouzder. Po prùchodu filtraèními sáèky pøichází èistý vzduch do kanálu pro odsávání ze sbìraèe prachu.

Na vrcholu v¹ech prvkù je regeneraèní ventilátor 1,1 kW nebo popøípadì 2,2 kW, co¾ zaruèuje èi¹tìní pytlù tím, ¾e vytvoøí proud vzduchu s reverzním smìrem proudìní podle instalované sekvence. Rekuperaèní motor ventilátoru má brzdu, která zabraòuje pøevrácení ventilátoru po dokonèení, co¾ maximalizuje úèinnost èi¹tìní a minimalizuje hladinu hluku. Hlavnì regeneraèní ventilátor je umístìn pro provoz 50 Hz, co¾ je výhodné pro motor s výkonem 1,1 kW. Mù¾ete v¹ak maximalizovat úèinnost ventilátorù pro èi¹tìní a¾ do 60 Hz, co¾ je zaji¹tìno volitelnými motory o výkonu 2,2 kW. Filtraèní sáèky v sbìraèi prachu jsou vyèi¹tìny v okam¾iku provozu (on-line v dobì a po jeho vypnutí.