Stranky ureovani polohy

Sales emitovaných u pokladny by mìl být øízen poplatníkem prodávající pøedstavu fyzických osob bez ekonomické aktivity a zemìdìlci, kteøí jsou vyúètovány v rámci pau¹ální èástky. Pøípady non-zaznamenávání prodejù vztahujících se k sankcím, které urèuje zvlá¹tní zákon. Daòoví poplatníci mají èasto tendenci neudìlá povinnost, která je na jednom sedí a jen Napøíklad se zdá, ¾e èastá neschopnost chybí pøípady kontroly, kdy se limity otáèení opravòují k rekordní prodeje za pou¾ití registraèních pokladen a dokonce i pøíklady, které zavedly nové pøedpisy, které vy¾adují uvedené subjekty evidovat.

Povinnost uchovávat evidenci s platbou registraèních pokladen není iluze, jeliko¾ se vyznaèuje zavedením sankcí vùèi subjektùm, které vycházejí z ustanovení zákona o dani z výrobkù a slu¾eb. Jinými slovy, nedodr¾ení zákonných ustanovení stanovujících pøíkaz k vedení záznamù prostøednictvím pokladních ústøeden elzab mera & nbsp; zahrnuje skuteèné sankce a v tomto pøípadì nestojí za to riskovat. Ne ka¾dý správce si je vìdom této skuteènosti a nezná zákon.

Spolu s umìním. 111 par. 2 o daních z materiálù a pomoci mù¾e vedoucí daòového úøadu nebo orgánu pro daòovou kontrolu úètovat nároènou pokutu ve vý¹i 30% danì, která byla úètována pøi nákupu produktù nebo slu¾eb. V pøípadì fyzických osob je za trestný èin v øízení o registraci takový subjekt vinen fiskálním trestným èinem nebo zloèinem. Tak¾e se nesna¾te podvádìt své poslední my¹lenky a nejprve byste mìli získat radu úèetního nebo právníka, který chrání podnikatele pøed dodr¾ováním zákonných ustanovení.

V místì prodeje zaznamenaného prostøednictvím registraèních pokladen je tøeba poznamenat, ¾e daòová povinnost zahrnuje pouze a pouze nedostatky, ke kterým do¹lo 1. prosince 2008 nebo pozdìji, tj. Od data vstupu do právního statusu ve stejném ustanovení zákona. Zde, kvùli bohatému úspìchu v omylu, budou orgány èinné v trestním øízení mít zájem o právní, finanèní a trestní odpovìdnost, jako období pøed 1. prosincem 2008. zapoèítává se v pøedepsané sezónì, a proto je pozastavení zákonných èinností.