Symptomy nejeasnij iho tihotenstvi

Z uèení ve vìdì, z televize, z on-line fór, pøes noviny a prostøednictvím mluvení s maminkami / babièkami - zjistíme, jaké jsou pøíznaky tìhotenství. Víme, ¾e kdy¾ nedojde k mìsíènímu krvácení, poslední fáze tìhotenského testu. Kdy¾ je test pøívìtivý, je naèase oèekávat závratì, hladující bolesti a pøedev¹ím nevolnost a zvracení. Pøesto¾e v poslední dobì nevìøíme, mù¾eme nìkdy pøipustit, ¾e existuje pøípad, kdy ¾eny neprocházejí vedlej¹í úèinky tìhotenství. Mo¾ná jsou znaènì malé. Co se dìje, je v¹eobecné pøesvìdèení, ¾e zbývá èas a ¾e jsou zuøiví, to znamená, ¾e brzy bude více dìtí. Ale co ¾eny, které jsou nestandardní tìhotenské pøíznaky? A co mohou být?

Nutrièní chutì - samozøejmì, nemluvíme o sendvièovém ¹lehání se slivkovou d¾em, okurkou a vajeènou pastou. Nìkdy tìhotná ¾ena zaèíná být tzv. Neurèitou touhou, která má vliv na neodolatelnou potøebu jíst nejedlé produkty. Napøíklad sendviè s d¾emem, okurkou a vajeènou pastou, hojnì nalijte tekutým mýdlem. Výskyt tìchto pøíznakù vy¾aduje okam¾itou konzultaci s lékaøem.®eleznice v ústech - nìkdy se stane, ¾e tìhotné ¾eny jemnì nabobtnou dásnì a krvácejí, kdy¾ se kartáèují. V takových formách budou èastìj¹í náv¹tìvy uvádìny nejen u gynekologù, kteøí vedou tìhotenství, ale i u zubního lékaøe.Moèová inkontinence - nejprve proto, ¾e pijete víc. Za druhé, proto¾e moèový mìchýø v roz¹íøené dìlohy „sedí“ nejménì 2 kg malého tvora. Spí¹e, slovo nic nenadìlám, dobrý lék bude dodávat jen profesionální kalhotkovou vlo¾ku (jako plenky pro velký a èetné výkon záchodu jako skladování moèi smíchané s ka¹lem nebo smích mù¾e zpùsobit nepøíjemné následky.Chrápání - odpovìdnost za to nese zdurené nozdry, které nemohou vést k dojmu neustále vycpaného nosu a klidného krvácení, ale také spí v noci. Netrpí tímto zlem. Díky tomu tvùj man¾el, který a¾ donedávna skoro ka¾dou noc vás probudil s chrápáním, pochopí, jak jste se cítila a co jsem utrpìl.ko¾ní zmìny - je to zvlá¹tní skvrna na osobu a na krku a ¾ilky mohou objevit na jakémkoliv malém kousku kù¾e obleczonym tìla. Tato zmìna druhové odpovídá melaninu, co¾ nám dává základní podmínky krásný vzhled poko¾ky (nebo nìkterý z jeho charakteru a jeho nadmìrnou produkcí, kdy mù¾e po¾ehnaný stav vést k dal¹ím zmìnám a materiály domù s nejzdravìj¹í hrùzou. Nechoïte pryè, nicménì. V¹echny tyto zmìny probìhnou pozdìji v tìhotenství nebo nejpozdìji po porodu. Pokud zmìníte barvu pøíli¹ ru¹ivé a objevují u lidí, investovat do kosmetických a neprùhledné ustupovat. Lehké kosmetické o¹etøení úèinnì zakrývá v¹echny nedokonalosti.Nespavost - Proè, ¾e stejný podíl je vá¾ná, ¾e zdùrazòují, ¾e zaji¹»ujeme jiný, ¾e tìhotenství je „poslední moment, kdy mù¾eme vyspat.“

Tìhotenské fakty sami, ty, které nejsou známy v první øadì, stejnì jako stále více a více bøicha jsou docela úèinné v prevenci spánku. Bohu¾el, pravdìpodobnì není zpùsob, jak zvládnout vyplývající nespavost (v ¾ádném pøípadì nelze smazat hypnotické drogy!. Musíte se sami na to zvyknout. Nicménì, samozøejmì, kdy a døíve, tyto pøíznaky také zmizí s doruèením. Teoreticky. Tak¾e kromì standardních pøíznakù tìhotenství mù¾e být také nová, nìkdy i zábavná, nìkdy o nìco ménì. Ale bez dùvodu, obecnì platí, ¾e stejný je mnohem radostné tìhotenství fáze byla ¾ena, tak¾e není ¾ádným pøekvapením, pro mì, kdy¾ jsem jen pøeji, drahá budoucí máme pìknou a dobrou tìhotenství, kdy také je¹tì rád, výchova budoucích potomkù.