Tech export p ock

V tìchto dobách mù¾e být provozování podniku pouze na polském trhu nedostateèné. Do¹lo k tomu nejen majitelé velkých firem, ale i drobní podnikatelé. A toté¾ a dal¹í se sna¾í roz¹íøit kvalitu svých cílových zákazníkù nyní, ale ne pro lidi z jiných zemí, ale nìkdy i jiných kontinentù. Jednou z nejdùle¾itìj¹ích a nejzajímavìj¹í vìcí bylo urèit produkci výrobku, který byl vynikající pro asijský trh, nyní je vývoz do Ruska dobøe vnímán. V souèasné dobì si tedy ka¾dý podnikatel uvìdomuje souèasnou situaci, ¾e role pøekladatelù pøi jednáních je velmi dùle¾itá. Nikdo, proto¾e nevy¾aduje, aby vlastník spoleènosti mìl v¹echny jazyky dodavatelù, a v¹ichni oèekávají, ¾e na schùzkách bude zaji¹tìn dobrý tlumoèník, který bude pouze pøekládat ka¾dé slovo, které vypadlo z úst majitele.Samozøejmì, ¾e jde o to, ¾e prezident má jazykové znalosti, nebo má zamìstnance, který zná jazyk dodavatele. V¾dy je tøeba zmínit, ¾e pøeklady jsou rychlá a extrémnì stresující práce, pro kterou není vhodný ka¾dý, i kdy¾ má nejlep¹í jazykovou praxi. To znamená, ¾e role tlumoèníka provádìného nekvalifikovaným zamìstnancem, který není odborníkem, nová situace je jednodu¹e zdùraznìna a nebude pøekládat slovo, nebo se kohoutek otevøe, co¾ znemo¾òuje pochopit, ¾e je to nesrozumitelná osoba a my jako vlastník spoleènosti, vystavit je výsmìchu zákazníkù nebo, v nejtemnìj¹ím pøípadì, nedostatku síly pøijmout spolupráci.Významné je, ¾e samotné jazykové vzdìlávání nestaèí. Úlohou pøekladatele je také schopnost znát terminologii týkající se obsahu jednání. Profesionální pøekladatelé jsou navíc ¾eny s bezvadnou dikcí a dobøe procvièenou krátkodobou pamìtí, díky které budou jejich vlivy pøíjemci lehké a pøesné. A kdy¾ je známo, nejhor¹í vìc, která se pravdìpodobnì stane na setkáních s lidmi, kteøí hovoøí rùznými jazyky, je nedostatek porozumìní mezi zdmi a nará¾kami z jazykové bariéry.

https://cte-slim.eu/cz/

Zdroj: Lingualab