Technicky vykres poeitaeoveho programu

Systém enova 365 je software tøídy ERP, který byl navr¾en ve smyslu zvý¹ení provozní efektivity spoleènosti. Systém enova 365 pou¾ívá podle údajù výrobce více ne¾ osm tisíc na¹ich spoleèností!

Enova reaguje na mnoho potøeb dne¹ních podnikù.Multifunkènost vám umo¾ní èerpat pøesnì po¾adovanou funkci. Modularita umo¾òuje pøidávat a odebírat systém systému, tak¾e mù¾ete za¾ít jednoduchou verzi a¾ pokroèilé funkce.Systém umo¾òuje plnou mobilitu.Pracuje s platformou Windows 7 & nbsp; a bude nakupovat na tabletu.Dal¹í mo¾nosti zahrnují práci na smartphonu, covet pøes webový prohlí¾eè.Systém umo¾òuje plnou ochranu a zadávání úkolù.Operátoøi jsou pøidìleni z období aplikace. Stav provádìní opatøení, které by mìlo být neustále ovìøováno. To zabraòuje výpadkùm v knize a najde chybìjící dokumenty.

https://magneto500.eu/cz/

Systém enova je nabízen ve tøech typech.1. Standardní nákup licencí - zastaví se s výhodou klienta s mo¾ností jeho aktualizace. Ideální volba pro spoleènost s pomocí nebo leasingem.2. Pronájem softwaru - hodnota je absorbována pøi organizaci pøedplatného za pou¾ívání vybraných prvkù systému. Pøíznivé øe¹ení pro prùmìrné i malé firmy.3. Pronajímání plánu a infrastruktury - celý servis provádí dodavatel. Moduly jsou pronajímány se serverem, aktualizacemi a zálohami. Systém je pøipraven k okam¾itému pou¾ití! & Nbsp; Perfektní øe¹ení pro scabs, které nechtìjí investovat do IT zaøízení.

Systém enova je vyroben firmou Soneta sp.Spoleènost byla zalo¾ena v roce 2002 a díky vyu¾ití odborných znalostí a odborných slu¾eb dosáhla úspìchu na trhu.Posláním spoleènosti Soneta je vyrábìt software, díky nìmu¾ mají partneøi a mu¾i nejvy¹¹í efektivitu pøi vyu¾ívání informaèních technologií, které jsou nezbytné pro dosa¾ení obchodního úspìchu.Znaèka je spoleèensky zamìstnaná a udr¾uje instituce jako "Wiosna" nebo "Mimo Znny Dymnej".