Tihotensky test s krevni cenou

Lidé, kteøí hledají dítì, stejnì jako ti, kteøí se bojí tìhotenství, se kromì tìhotenského testu pokou¹ejí najít samy o sobì pøíznaky, které zajistí, zda nezahrnují obavy (nebo mo¾nost. Jaké jsou v¹ak tyto pøíznaky? Kdy je najdete? Dùle¾itým a souèasnì nejpozoruhodnìj¹ím pøíznakem je nepochybnì nedostatek období. Koneckoncù, nerozpoznává, proè byste mìli zdùrazòovat stash - zpo¾dìní v menstruaci, a to i po mnoho dní, mù¾e být zaji¹tìno mnoha faktory, vèetnì úzkosti a nemoci. Na druhé stranì pravidelná menstruace nevyluèuje tìhotenství. Je mo¾né, ¾e tìhotné ¾eny také menstruují a¾ tøi mìsíce po oplodnìní. Pøedpokládejme v¹ak, ¾e se sna¾íme získat potomky, neexistuje ¾ádná úroveò, ale tìhotenský test je ¹»astný a oznaèuje dvì pomlèky. Co to je?

Jsou chvíle, kdy budoucí matky za¾ívají pøíznaky tìhotenství v hlavním týdnu hnojení. Obvykle se v¹ak za mìsíc øídí. Nicménì, jejich nejvìt¹í intenzita je na konci prvního trimestru, který je kolem 10. týdne a zmizí v zónách 20. Zde je seznam symptomù, které mù¾ete (a nemusíte! Oèekávejte v prvních týdnech tìhotenství:

Energy Beauty Bar

Teplá a bolavá prsa. Ve skupinì tìhotné ¾eny dochází k mnoha hormonálním zmìnám, které se podílejí na pøípravì budoucnosti, a to nejen proto, abychom v prùbìhu posledních 9 mìsícù øádnì nést dítì, ale i dal¹í výchovu. Proto kvùli nárùstu prsních ¾láz mù¾e být prsa vìt¹í a bradavky tvrd¹í a hor¹í.Nevolnost a zvracení. To je pravdìpodobnì nejvìt¹í a nejoblíbenìj¹í pøíznak tìhotenství. V ranních hodinách velmi drá¾dí a mohou trvat a¾ nìkolik hodin. Obvykle jsou tìhotné ¾eny stì¾ují na to (jen zde jsou odchylky od základny - mùj bratranec byl nedávno základní jednou s nadìjí a poèítat se mi, ne jednou pocit nevolnosti. Lékaøi nejsou 100% jistí, co¾ je symptom ranní nevolnosti. V¹imli si v¹ak, ¾e jejich záva¾nost je mnohem vìt¹í u ¾en, které tráví v neustálé úzkosti a stresu.Zmìna chuti k jídlu. Samozøejmì, ¾e nikdo není cizí k takovým pøíznakùm, jako je zvý¹ená chu» k jídlu nebo celková zmìna v chuti. Skuteènost, ¾e chceme jíst v¹echno, co stojí na cestì do lednice, a skuteènost, ¾e náhle velmi chutné dává smìs sleïù s nakládanou okurkou a Nutella, je vyrobena z hormonálních zmìn v polském systému.

Nicménì, jak jsem ji¾ uvedl v pøedchozích èástech záznamu, nemohou se objevit v¹echny symptomy tìhotenství. Rovnì¾ není øeèeno, ¾e se objeví v¹echny popsané pøíznaky. Existují ¾eny, které jsou velmi posti¾eny nepohodlí brzkého tìhotenství, ale existují (a to samé málo èasté pøípady, kdy je tìhotenství prakticky tolerováno. Tak¾e nemyslete na filmy a seriály, které nám øíkají, ¾e oplodnìní znamená neustálé zvracení, zmìnu klimatu a mdloby od prvního dne hnojení. V¹echny ¾eny mají po¾ehnaný stav zcela novým zpùsobem.