Uetovaci program axapta

Program enova je finanèní a úèetní tým, který existuje v rozsahu, v nìm¾ poskytuje komplexní slu¾by jak v úèetnictví, tak v podnikání podniku. Tato slu¾ba se provádí zejména pøi záznamu dokumentace, zaúètování tohoto souboru, pøípravì informací a hlá¹ení nových i pravidelných.

Program enova umo¾òuje mimo jiné uchovávat deník s ulo¾ením sub-novináøù. Dále vám dává mo¾nost zaregistrovat DPH na nákupy a prodeje. A dává vám mo¾nost dokumentovat záznamy. Jedná se o dokumenty, které nejsou fakturace - napøíklad bankovní výpisy, památníky, dovozní doklady, penì¾ní výkazy nebo výplatní listiny. Tento program vám také umo¾òuje porovnávat zùstatky a obrat. Umo¾òuje také zálohu u dodavatelù i na ¾ádost o platbu. Skuteènost, ¾e program enova dává ¹anci na registraci mìnových sídel, si zaslou¾í pomoc. To se provádí spolu s tabulkou kurzù a také s automatickým výpoètem a zaznamenáváním kurzových rozdílù.Provoz slu¾by v tomto programu bude kupovat pro seskupení do ustanovení konkrétních typù dokumentù. Záznamy dokumentù umo¾òují jejich automatické pøidávání na webové stránky. Program má velmi snadnou registraci DPH. DPH lze vypoøádat jak na hotovostní bázi, tak i na akruální bázi. Program také dává ¹anci spustit hotovostní a bankovní výkazy. Kromì toho bude kupovat zùstatky a obraty za fotografii. Poskytuje vám mo¾nost definovat zùstatky spoleènosti.Program je ji¾ k dispozici v dokumentaci umo¾òující osídlení s dodavateli. Mluvím pøedev¹ím o úrokových poznámkách, upomínkách, pøevodech a potvrzeních o vyvá¾ení.Program enova bude zakoupen pro podporu øízení lidských zdrojù. Má spoustu ¹iroké funkce, která se obvykle vyvíjí, a proto se doporuèuje spoleènostem s velkým úspìchem. Celkovì je program enova vynikajícím finanèním a úèetním systémem.