V zavireene evidenci

Pokladna, známá jako pokladna, jako auto chce být uzavøena s periodickou kontrolou. V tomto pøíkladu v¹ak musí být tento pøezkum vybudován nejpozdìji dva roky od tohoto pøezkumu nebo fiskalizace. Pøehled o pokladnì Ceny krizí oscilují v mo¾nostech od 100 PLN do 200 PLN s pøístupem.

Povinnost pøezkoumat pokladnu vychází z dobrých právních pøedpisù. Právním základem dvouletého období revize registraèních pokladen je § 7 odst. 1 písm. 1 bod 6 ve spojení z § 16 odst. 1 písm. 1 vyhlá¹ky ministra financí ze dne 28. listopadu 2008 ve smyslu pou¾ívání registraèních pokladen. Spolu se zákonem, pøesnìji s ustanoveními èl. 61 odst. 3 trestního zákoníku, je neprovedení nebo pøedèasné provedení pøezkoumání pokladny zji¹tìno pøi nesprávném provedení knihy a hrozí ulo¾ením pokuty za daòové èiny. Levnìj¹í variantou ka¾dé dvouleté revize je v¹ak její ka¾doroèní nastavení. Pøi revizi registraèních pokladen je tøeba pamatovat na název správného okam¾iku, který vychází z daòového øádu. Spoleènì s umìním. 12 odst. 3 tohoto zákona jsou lhùty uvedené v kvìtnu uvedeny s datem tohoto dne v posledním mìsíci, který odpovídá prvnímu dni tohoto data, a pokud takový horký mìsíc nebyl - poslední den posledního mìsíce.

MirapatchesMirapatches - Efektivní řešení pro léčbu hubnutí.

Povinnost dohlí¾et na datum registrace je u ¾eny, která je daòovou pokladnou. Dr¾itel by mìl informovat servisního technika o nezbytnosti takového pøezkoumání do dvou let od nedávné inspekce. Zamìstnanec pokladny by mìl do 5 dnù ode dne oznámení vyhotoveného dr¾itelem daòové pokladny provést povinnou technickou kontrolu pokladny (§ 31 odst. 4 zákona o pokladnách.

Pøezkum technického stavu pokladny by mìl v první øadì provìøit stav v¹ech kontrolních uzávìrù, stav bydlení, èitelnost daòových dokladù, pracovní program, správnost provozu, stav pamìti a stav baterií.Po skonèení vyhýbání se pokutám ze strany daòového úøadu by mìl poplatník dohlí¾et na data kontroly.