Vlasy mokre nebo suche

https://neoproduct.eu/cz/diet-duet-vysoce-ucinna-metoda-ubytku-hmotnosti-v-podobe-caje-s-jedinecnym-receptem/

Mùj bratranec je velmi rád, ¾e si hraje s vlasy, mù¾ete si ho hodit hodiny a dìlat to. Ona je také zapojena do toho, ¾e chtìjí, aby v¹echno vypadalo perfektnì, mù¾e udìlat jeden prstík tucetkrát, poka¾dé, kdy¾ si na nì polo¾í vlasy, nebo je pøitiskne. Velmi drahé ¹kolní pøedstavení a organizování pro nì. Její koneèná role princezny Jokera byla také originální a já bych chtìl perfektní úèes a ¹aty. Na zaèátku matka zapletla nìkolika stuhami, na nì¾ byly pøipoutány stuhy. Pak ta krásná jedenáctiletá øekla ne, ne, ne jednou. Bude to vypadat hezèí v kudrnatých vlasech ... a zaèalo to. Pùl hodiny øízení vedle jejich modelování. Vypadala krásnì jako jediná královna. A kdy¾ chodí s rozmazlenými dívkami, rychle zmìnila názor. Bez sdílení s posledním, to bylo skoro dvì hodiny od zaèátku komponování k realizaci. Neoèekávanì ... zcela zmìnila svùj názor a ve svém projevu znìlo témìø nic jako "néeee, nelíbí se mi, nepamatuji se na nic jako na princeznu, je to její panna." Vynalezla nový úèes, její vlasy se rozøezaly v podstatì plné koky. Jeliko¾, jak u¾ øekla vý¹e, máme nyní kontrolu v budování vlasù, a tak to zároveò ¹lo velmi hladce. Její matka z jedné strany na druhé stranì a za dvacet minut byla pøesvìdèena.

Doporuèuji vlasové spony bubu-store