Vybuch rakety sokol 9

Výbuch je charakterizován rychlým oddìlením velkých mno¾ství energie. Tato událost zpùsobuje mnoho hrozeb. Explozi je èasto doprovázen náhlým skok v teplotì a tlaku, emise záøení (napø. Ve formì blesku nebo svìtelného impulzu jaderného výbuchu a akustických vln (typicky nastává, kdy¾ na zábavu a zvuk charakteristický výstøel. Není to smysl, ¾e nekontrolovatelný jev naplòuje lidi strachem.

Jaké oblasti jsou potenciálnì výbu¹né? Nejèastìji zahrnují plochy, ve kterých mù¾e být atmosféra v pøípadì potenciálního nebezpeèí výbu¹ná. Jako výbu¹ná atmosféra víme zvlá¹tní smìs hoølavých látek, které existují pøi organizaci plynù, par nebo mlhy, tj. Smìsi se vzduchem v atmosférických podmínkách, ve kterých jsou teploty pøíli¹ vysoké. Stojí za to vìdìt, ¾e v explozivních podmínkách mohou výbuch zpùsobit jen jiskry nebo elektrický oblouk.

Nejvíce ohro¾ené prostory jsou m.im. chemické továrny, rafinerie, èerpací stanice, elektrárny, lakovny, lakovny, èerpací stanice, stejnì jako vozidla, èistírny odpadních vod, leti¹tì, mlýny nebo lodìnice. Zapalování na vý¹e uvedených místech by vedlo k výbuchùm, jejich¾ výsledky by byly nepøedstavitelné. Urèitì by zpùsobily obrovské materiální ztráty a ohrozily by dobrý ¾ivot.

Aby nedo¹lo k vý¹e uvedenému po¹kození, nemìli byste absolutnì podceòovat preventivní opatøení, co¾ je ochrana proti výbuchu. Zvlá¹tní zákony, smìrnice a normy byly postaveny v moci zemí, aby se sní¾ilo riziko výbuchu a odstranily se potenciální ¹kody. V oblastech ohro¾ených výbuchem by mìl být instalován systém, který zajistí bezpeènost obyvatel, kteøí tam chodí.