Vzdilavani zamistnancu

Jste vlastníkem malé znaèky a musíte investovat do ¹kolení na¹ich hostù? Domníváte se, ¾e autority a umìní, které získávají, zvý¹í efektivitu va¹í pomoci a pomohou vám vydìlat si dal¹í zisk? Pokud ano, mìli byste se blí¾e podívat na nabídky firem organizujících rùzné kurzy a uèení.

Pokud sedíte u poèítaèe a podíváte se na seznam dal¹ích vzdìlávacích nabídek, budete pøekvapeni smìlostí. Dává jim to hodnì, hodnì! Kdy¾ se v hou¹tí tolik návrhù, vyberte nejlep¹í taky? Stojí to za to, abyste si ve spoleènosti najednou koupili balíèek ¹kolení, nebo je lep¹í zkontrolovat smlouvu s nìkolika dal¹ími? A co se zeptat pøi výbìru dodavatele?

Mù¾ete po¾ádat o zpìtnou vazbu od lidí, o nich¾ víte, ¾e ji¾ vyu¾ili návrhy ¹kolicích spoleèností. Dal¹ím krokem je hledat radu na internetu - urèitì je mnoho stránek, na kterých si pøíjemci po dokonèení kurzù poèítají své pøesvìdèení. Existuje nìkolik dal¹ích dùle¾itých prvkù: detailní pohled na webové stránky spoleènosti a její poèáteèní nabídka, pak setkání s dodavatelem a konfrontace toho, co je na stránce napsáno, s tím, co je pøítomné a co nám ten mu¾ na schùzce tváøí v tváø.

Je dùle¾ité, kdo provede ¹kolení pro va¹i spoleènost. Nebo je to trenér, který musí kontrolovat v oblasti, ze které bude kurz probíhat, nebo ¾e pár výjimek, které se zaèaly zlep¹ovat v konkrétním problému pro potøeby kurzu? A» u¾ tréninková spoleènost bere v úvahu na¹e komentáøe k pravidlùm a otázkám kurzu, nebo strmì zastavuje svùj vlastní scénáø, nechce to vrátit. Dal¹í dùle¾itou oblastí pro vyjednávání dùvodù je cena.

Ka¾dý mana¾er chce, aby se náklady a ¹kolení zakoupené z jeho rozpoètu odrazily v úspì¹ích. Jako jeden z nich máte povinnost tuto potøebu potøebovat!